Dukatenburg 101, 3437 AB Nieuwegein

030 275 12 88

PROFI PENDI

Profi Pendi is het samenwerkingsverband 26-05 passend onderwijs voor primair onderwijs. Het bestaat uit 15 schoolbesturen, bijna 17.000 leerlingen en 79 scholen inclusief 4 scholen voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en 1 school voor Speciaal Onderwijs (SO) in de regio's Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein.

 

Het samenwerkingsverband is in het leven geroepen omdat samenwerken binnen het onderwijs erg belangrijk is. Maar dat niet alleen, ook andere partners mogen en kunnen betrokken worden. Wie zijn dat dan en welke afspraken zijn er gemaakt? Hoe gaat dat in zijn werk?

Antwoorden op deze vragen vindt u op deze site.

MELD JE HIER AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!

ALV & BESTUUR

Samenwerkingsverband Profi Pendi is bestuurlijk ingericht als een coöperatieve vereniging met een algemene ledenvergadering (ALV), een bestuur en een directeur.

De algemene ledenvergadering is toezichthouder; zij heeft als taak toezicht te houden op de gang van zaken binnen de coöperatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIE IS WIE?

 • Leden ALV

  Jos van Elderen

   

   

  Gonnie Boerma

   

  Rob Boerman

  Henk Jan Bootsma
  Marco Rozenbeek

  Fred Teunissen

  Doreen Rambags

  Freerik Meeuwes

  Jan Reitsma

  Annelies Smits

  Richard Joosse

  Jan Vermeulen

  Harry de Vink

  Matthijs Wesseloo

  Len de Pater

  Theo Klinkien

  Alex Zwam

  Onafhankelijk voorzitter

  mail: jos.van.elderen@vbent.org

  tel: 06 51 85 63 60

  Stichting Samenwerking Nieuwegein

  KS Fectio

  BCOU

  Stichting SO Midden Nederland

  Stichting ROBIJN

  Stichting Monton

  Stichting Gewoon Speciaal

  Stichting De Kleine Prins

  OO-H

  GPO-WN

  Stichting O2A5

  SPCO Groene Hart

  Stichting Fluenta

  PCPO-TriVia

  Trinamiek

  Stichting Montessori Onderwijs Houten

 • Leden bestuur

  Jos van Elderen

   

   

  Theo Klinkien

  Freerik Meeuwes

  Jan Reitsma

  Annelies Smits

  Jan Vermeulen

  Onafhankelijk voorzitter

  mail: jos.van.elderen@vbent.org

  tel: 06 51 85 63 60

  Trinamiek

  Stichting Gewoon Speciaal

  Stichting De Kleine Prins

  OO-H

  Stichting O2A5

 • Bijeenkomsten

  Bijeenkomsten bestuur:

   

  2 februari 2017

  16 maart 2017

  13 april 2017

  18 mei 2017

  15 juni 2017

  Bijeenkomsten ALV:

   

  23 januari 2017 (reserve)

  10 april 2017

  19 juni 2017 (reserve)

NIEUWSBRIEVEN

 

Bekijk hier alle  nieuwsbrieven.

IN GESPREK

 

Alle interviews zijn hier te vinden.

LAATSTE NIEUWS

 

• Pilot ‘Grip op gedrag’

Stand van zaken door beleidsmedewerker Els van Herpen

lees meer

 

• Stand van zaken in de pilot: ‘good practice passend onderwijs’ in de gemeente Lopik

In april 2016 zijn we in samenwerking met de TriVia-scholen gestart met de pilot ‘good practice passend onderwijs’. “Omdat de TriVia-scholen niet of nauwelijks kinderen doorverwijzen naar het SBO of SO is de volgende onderzoeksvraag tot stand gekomen: Blijven er leerlingen in de basisschool die op andere scholen een SBO-verwijzing zouden krijgen?” Onze beleidsmedewerker Jeldau Bollema licht de stand van zaken op dit moment toe.

Wanneer een leerling niet doorverwezen wordt maar op de basisschool blijft wat doe je dan met deze kinderen op het gebied van aanbod/methodiek, didactiek en extra ondersteuning?

 

De pilot bestaat uit twee onderdelen:

 1. Een analyse van leerlingkenmerken en onderwijskenmerken (specifiek aanbod binnen de school);
 2. Voorbeeld casus voor good practice.

 

Het eerste onderdeel, de analyse, hebben we nu afgerond. De scholen hebben het volgende in kaart gebracht:

 • Hoeveel leerlingen zijn er met een achterstand van 1-2 jaar en met een achterstand van meer dan 2 jaar binnen de basisschool?
 • Hoeveel leerlingen met een IQ onder de 80 blijven in de basisschool?
 • Hoeveel leerlingen met gediagnosticeerde of complexe gedragsproblemen blijven in de basisschool?
 • Hoeveel leerlingen met gecombineerde problematiek blijven in de basisschool?
 • Hebben deze leerlingen een OPP?
 • Wat is de rol van het MDO?

 

We zijn nu gestart met het tweede deel van de pilot; de good practice. De IB’er kiest één leerling uit de inventarisatie en werkt het specifieke aanbod van deze leerling uit. De IB’er beantwoordt in de beschrijving de vraag: ‘Wat hebben we als school extra nodig bij deze leerling, op het gebied van materiaal/methode, aangepaste didactiek, leertijd en extra begeleiding, en wat is de rol van het MDO?’

In juni 2016 ronden we de pilot af.

 

•Thuiszitters, onze verantwoordelijkheid

Voor 2020 is als landelijke doelstelling geformuleerd: geen thuiszitters langer dan drie maanden thuis! In het voorgaand schooljaar waren het er landelijk nog ruim 7000. Collegiaal Consultant Elma Snabilie, Marloes van Dijk van OEC De Evenaar en SBO-directeur Otto Daniëls, LANSbrekers namens Profi Pendi, geven meer informatie over de verantwoordelijkheden van scholen.

Wanneer ben je, als school, eigenlijk verantwoordelijk?

De zorgplicht gaat wettelijk in op het moment dat de ouders zich schriftelijk bij je melden. Schriftelijk is: per e-mail of op een briefje, direct per inschrijfformulier, maar ook het mailtje waarin ouders aangeven dat ze hun kind bij jou naar school willen laten gaan en daarom vragen om het inschrijfformulier is rechtsgeldig. Vanaf dat moment heb je als school de plicht om te onderzoeken of je dit kind wilt gaan toelaten.

Binnen 6 tot 10 weken moet je met een antwoord komen. In deze termijn wordt niet gekeken naar schoolvakanties. Soms is het heel duidelijk en kan het antwoord bevestigend zijn en soms moet het een beargumenteerde verwijzing naar een andere school zijn. In de periode van nadenken moet ook het overleg met een eventuele andere school hebben plaats gevonden. Het spreekt voor zich dat ouders in dit traject moeten worden meegenomen. Juist om te voorkomen dat na de 10 weken een conflict ontstaat over de mogelijkheden.

Wat moeten scholen doen met signalen betreffende regelmatige en/of langdurige ziekte?

De afspraak is dat de school na vier weken ziekte melding moet maken van langdurige ziekte, bij de leerplichtambtenaar. Ook maakt school hiervan in Bron een melding. In het protocol ziekteverzuim staat dat het wenselijk is om na drie weken ziekte de schoolarts in te schakelen om mee te denken over de belastbaarheid van deze leerling. Dit om later volledig thuiszitten te voorkomen.

Vanaf 1 april 2017 is het primair onderwijs gekoppeld aan het Verzuimloket via de leerlingadministratie. Leerplichtambtenaren en Profi Pendi zullen daarna drie keer per jaar worden geïnformeerd over de langdurig absenten. Op dit moment worden op verschillende plaatsen voorlichtingen gegeven over de werking van dit Verzuimloket.

Schorsen van een leerling na een incident: wat moet de school doen?

Een derde kantelmoment kan zijn als een leerling na een incident geschorst wordt. School meldt dit bij de Inspectie en de leerplichtambtenaar als het een schorsing betreft langer dan 24 uur. Schorsing mag niet langer dan vijf dagen duren. In deze periode van vijf dagen is het raadzaam om met elkaar in overleg te gaan hoe een dergelijke situatie een volgende keer kan worden voorkomen. Dit is een verantwoordelijkheid van ouders, school en bevoegd gezag.

Thuiszitten is een signaal van onmacht en het is aan ons, als professionals, de uitdaging om kinderen een passend plek in het onderwijs te bieden.

 

Klik hier voor meer informatie over het verstrekken en delen van gegevens.

 

• Pilot: Good practice passend onderwijs binnen TriVia-scholen Lopik

In ambitie 5, uit het Ondersteuningsplan, staat dat we ieder jaar vijf pilots of initiatieven ondersteunen die gericht zijn op passend onderwijs. We zijn dit jaar alvast begonnen met de pilot ‘good practice passend onderwijs binnen TriVia-scholen Lopik’. Het verwijzingspercentage van de TriVia-scholen binnen Lopikerwaard is laag. De vraag ontstond of er reden is om aan te nemen dat er binnen deze scholen minder behoefte is aan speciaal onderwijs. Mocht de aanname kloppen, dan weten we dat. Mocht de aanname niet kloppen, dan is het interessant te inventariseren om hoeveel leerlingen het gaat en wat de scholen aanbieden op het gebied van aanbod, methodiek, didactiek en extra tijdsinvesteringen of begeleiding. De pilot bestaat uit twee onderdelen, namelijk een analyse van leerling- en onderwijskenmerken en twee voorbeeldcasussen. We zullen hier later meer over berichten.

Jeldau Bollema, beleidsmedewerker Profi Pendi

ONDERSTEUNINGSPLAN 2016–2020

 

 

 

UITGELICHT

De 10 ambities uit het Ondersteuningsplan.

LAATSTE NIEUWS

 

Gesprekstraining IB'ers

Al enige tijd heeft de IB'er er een belangrijke taak bij: voorzitter zijn van het MDO. Frosien Wielink (beleidsmedewerker Profi Pendi, met veel IB-ervaring) schatte in dat er behoefte is aan een workshop. Want wat is er eigenlijk voor nodig om een goede voorzitter te zijn? Wat zijn je voorbereidingen om het overleg zelf zo effectief mogelijk te laten verlopen? Hoe doe je de opening? Hoe houd je de regie en kun je zelf ook nog je visie en inbreng kwijt? Hoe ga je om met emotionele reacties en de soms zo uiteenlopende belangen?

Frosien vroeg Laura Hagt als workshopleider. Een trainer-acteur die niet allerlei modellen en theorieën centraal stelt, maar de deelnemers zelf. “Daar zit al een hoop kennis en ervaring", vertelt Hagt. "We leren van elkaar en leren door te oefenen.” En Frosien heeft antwoord op inhoudelijke vragen met betrekking tot de plek en bedoeling van het MDO.

De trainingen vonden plaats op 31 mei en 8 juni j.l. Laura vertelt: "We zaten met de hele groep rond de vergadertafel, wisselden uit, bereidden vragen voor in subgroepjes, en oefenden de opening en lastige situaties."

Ze kreeg enthousiaste reacties van de deelnemers: “Het voelde heel veilig in deze groep. Fijn om te zien hoe anderen werken."

“Het komt maar zelden voor dat je inzicht krijgt in hoe je een gesprek voert en hoe dat overkomt.”

“Het oefenen was heel ‘klein’ en laagdrempelig, maar met groot resultaat."

Na de zomervakantie is er weer gelegenheid om deel te nemen aan de workshop. We houden IB'ers hiervan op de hoogte.

 

Vacatures OPR

Deze besturen hebben geen afvaardiging in de OPR:

 • St. Montessori Onderwijs Houten;
 • St. SO Midden Nederland (Berg en Boschschool);
 • GPO-WN (Triangel Houten).

Gaat jouw kind naar een school van één van deze besturen en zou je graag meer informatie krijgen over de OPR? Neem dan contact op met het bestuur. Klik hier voor een profielschets voor een OPR-lid, die het Steunpunt Medezeggenschapsraad adviseert.

 

• Schoolondersteuningsprofielen online

Nieuw online: De schoolondersteuningsprofielen van de scholen. In een schoolondersteuningsprofiel legt een school vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Je vindt de profielen op het kaartje Dekkend Netwerk van Profi Pendi.

 

• Miniconferentie hoogbegaafdheid

Lees hier meer >

 

• In gesprek

De nieuwste edities zijn met Beppie Vendrik, directeur op SBO De Wissel in Houten en Jan van Etten, directeur op SBO De Wenteltrap en Harriette van den IJssel, Collegiaal Consultant van deze school.

Heb je bovendien onze nieuwe serie al gelezen? Hierin laten we steeds 1 of meerdere mensen aan het woord over onze ambities. Inmiddels hebben we de eerste ambities besproken.

 

• Nieuw Expertisecentrum De Kleine Prins

Vanaf 1 juli heeft De Kleine Prins er een Expertisecentrum bij. De diensten van het Kenniscentrum, Ambulante Dienstverlening en schoollocatie De Hoogstraat gaan verder onder de naam De Kleine Prins Expertisecentrum.

In de nieuwsbrief lees je over het ontstaan van dit Expertisecentrum en de kansen die dit biedt voor het vormgeven van passend onderwijs op school. De bestuurder en de directeur van het Expertisecentrum komen hierin aan het woord over deze nieuwe samenwerking, evenals enkele medewerkers.

In de brochure staan de diensten van het Expertisecentrum nog eens overzichtelijk op een rij.

 

• Q&A Kindkans

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: