AMBITIE 1 – DE BASIS IS OP ORDE

Basisondersteuning omvat de ondersteuning die alle basisscholen moeten kunnen bieden.

 

Basisscholen bieden geen vormen van speciaal (basis) onderwijs. Dit sluit aan bij de eerder door de besturen vastgestelde visie, waarin wordt gesteld dat basisondersteuning van gelijk niveau moet zijn en dat ondersteuning zoveel mogelijk kindnabij en schoolnabij in het primaire proces moet worden geboden.

Voor de basisondersteuning zijn standaarden ontwikkeld door een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs en deelnemende scholen voor cluster 3 en 4.

Het samenwerkingsverband zal over het wel of niet voldoen aan de basisstandaarden in gesprek gaan met de schoolbesturen. Daarvoor zullen de data die het samenwerkingsverband verkrijgt, uitgangspunt zijn. De resultaten van die gesprekken zullen in een jaarlijkse presentatie van het samenwerkingsverband bekend gemaakt worden aan alle leden. Deze werkwijze zal geëvalueerd worden. Op dit moment zijn er geen consequenties op het wel of niet voldoen aan de basisstandaarden door het samenwerkingsverband.

 

1.1 Standaarden – dat waar ouders en leerlingen op mogen rekenen

 

Het samenwerkingsverband heeft de volgende standaarden voor basisondersteuning op de scholen voor (speciaal) basisonderwijs vastgesteld:

 

  • De school voert een helder beleid op het terrein van ondersteuning van haar leerlingen;
  • De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur;
  • De school heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig;
  • Het team werkt gericht aan hun handelingsbekwaamheid en competenties;
  • De school werkt constructief samen met ouders;
  • De school werkt effectief samen met ketenpartners en het speciaal (basis)onderwijs.

 

Deze standaarden omvatten alle relevante indicatoren van de onderwijsinspectie en bevatten daarboven de ambities die Profi Pendi heeft geformuleerd voor het niveau van basisondersteuning. Om dat zo te houden, moet er periodiek aandacht aan besteed worden. Bijvoorbeeld door jaarlijks met (een deel van) het team de standaarden opnieuw te bekijken en zo nodig voor bepaalde onderdelen een verbeterplan op te stellen. De standaarden zijn beschreven in een afzonderlijke notitie die als bijlage 2 is toegevoegd.

 

1.2 School Ondersteuningsprofielen

 

Alle scholen die deelnemen aan het samenwerkingsverband moeten ten minste één maal per vier jaar hun schoolondersteuningsprofiel (SOP) vaststellen. De scholen in het samenwerkingsverband maken ten tijde van het vaststellen van dit plan een nieuw SOP, op basis van een format van het SWV.

De standaarden voor basisondersteuning maken onderdeel uit van het SOP. Daarnaast bevat het SOP:

 

  • een beschrijving van de leerlingenpopulatie, waaronder aantallen leerlingen die langdurig extra ondersteuning behoeven, de verwijzingen naar SBO en SO en doorstroom naar VO;
  • de extra ondersteuning die binnen de school geboden kan worden en stimulerende en belemmerende factoren daarbij, waaronder de samenwerking met ketenpartners;
  • de ontwikkelpunten en ambities van de school.

 

Het format voor het SOP is zo beknopt mogelijk, vraagt relevante informatie en voldoet aan de wettelijke eisen.

 

Voor verschillende schoolsoorten gelden daarbij andere richtlijnen:

 

Het ondersteuningsprofiel voor het SBO zal worden aangepast omdat het in de huidige vorm nog niet voldoet;

De SO-scholen voor cluster 3 en 4 nemen deel aan diverse samenwerkingsverbanden. Deze scholen kiezen zelf in welk format zij hun ondersteuningsprofiel beschrijven.

 

 

1.3 Het OPP, Ontwikkelingsperspectief

 

Als een leerling extra ondersteuning gaat ontvangen vanuit middelen van het SWV, moet voor deze leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) worden opgesteld. Het OPP bevat tenminste de uitstroombestemming van de leerling en de onderbouwing daarvan door middel van belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijs. Het OPP omvat ook de ondersteuning die daarbij geboden gaat worden en, indien van toepassing, ook afwijken van het onderwijsprogramma. De school voert met ouders hierover een op overeenstemming gericht overleg. De ouders moeten instemmen met het handelingsdeel (het ondersteuningsarrangement) van het OPP. Het OPP wordt minimaal eens per jaar met de ouders en de leerling geëvalueerd en zo nodig bijgesteld of verder verfijnd.

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: