AMBITIE 10 – WE LEGGEN REKENSCHAP AF AAN ELKAAR

We zorgen er voor dat in 2020 96% van de leerlingen van Profi Pendi onderwijs krijgt dat recht doet aan de onderwijsbehoefte, op de reguliere basisschool. We leggen rekenschap af over het bereiken van deze ambitie aan elkaar, aan relevante partijen, aan de OPR, de onderwijsinspectie en de toezichthouder.

 

Data en eventuele andere informatie zijn aanknopingspunten voor gesprek. De ontwikkeling van gegevens laten trends zien, die invloed hebben op de uitvoering. Een cyclisch proces van plannen en evalueren, waarbij gesprekken en het transparant zijn naar elkaar zullen leiden tot begrip en versterking.

 

10.1 Gewenste resultaten

 

  • Het deelnamepercentage aan het SO blijft onder het landelijk gemiddelde en ligt op maximaal 1,065%;
  • Het deelnamepercentage aan het SBO daalt geleidelijk tot maximaal 3% in 2020, waardoor het totale deelnamepercentage aan SO en SBO uitkomt op 96%;
  • Het MDO is efficiënt georganiseerd. Bij ten minste 80% van de volledig ingediende aanvragen vindt het eerste overleg plaats binnen twee weken;
  • De inspectie stelt vast dat de opbrengsten van het onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften voldoende zijn. Ten minste 80% van deze leerlingen ontwikkelt zich gedurende de schoolloopbaan conform het OPP (indicator 1.4);
  • Voldoende leerlingen (ten minste 80%) vervolgen met succes hun schoolloopbaan in VO op het in het OPP vastgestelde niveau (doorstroom naar leerjaar 3 is conform het schooladvies);
  • Wachtlijsten voor plaatsing in speciale voorzieningen bestaan niet meer. Tussentijdse plaatsing is bij alle voorzieningen mogelijk;
  • Geen thuiszitters. Leerlingen die door individuele omstandigheden tijdelijk niet, of niet geheel, onderwijs kunnen volgen, krijgen intensievere ondersteuning zo nodig op locaties elders of thuisonderwijs. Al deze leerlingen zijn in beeld bij leerplicht en bij Profi Pendi.

 

De gewenste resultaten zijn een gemiddelde voor het hele samenwerkingsverband, ze kunnen per gemeente worden aangescherpt, afhankelijk van bijvoorbeeld de bevolkingssamenstelling. Uiteraard in overleg met schoolbesturen en gemeenten.

Financiële prikkels kunnen worden ingezet om het doel te bereiken.

 

10.2 Verantwoording aan de stakeholders

 

Jaarlijks stelt de directeur van het samenwerkingsverband een monitor op met daarin alle relevante gegevens om over bovenstaande resultaten verantwoording af te leggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om leerlingaantallen, kengetallen en financiële overzichten. Dit is de basis voor het jaarlijkse bestuursverslag met de belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen. Met dit verslag legt het bestuur van het samenwerkingsverband verantwoording af aan haar belangrijkste stakeholders, de deelnemende schoolbesturen in de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: