“De nadelen wegen niet op tegen de voordelen”
IB’er en RT’er Hetty Koopman over Ambitie 2

 

“Het werken met een overleg waar verschillende partijen bij aangesloten zijn, is al vanaf schooljaar 2006-2007 bij ons op De Schouw bekend. Wij hadden in die tijd een ‘Schoolconsultatiepunt’ waar de GGD-arts, een medewerker van Eduniek, schoolmaatschappelijk werk en de intern begeleider van school aan deelnamen. Alle zorgleerlingen konden hierdoor snel besproken worden. Tegelijkertijd kwam de Collegiaal Consultant vanuit het Samenwerkingsverband ook geregeld op school om leerlingen te bespreken.

 

Sinds schooljaar 2013-2014 wordt gesproken over een Multidisciplinair overleg (MDO); een overleg met de Collegiaal Consultant en de IB’er. Het MDO kreeg een andere lading, toen in januari 2015 de zorg via de gemeentes geregeld werd. Voorheen waren er aparte overleggen met ouders, IB’er en leerkracht, en met de CC’er en IB’er. Sindsdien is het de bedoeling dat ook Geynwijs erbij betrokken wordt om te kijken wat de zorgbehoefte voor dit kind is.

 

Waar voorheen de huisarts ingeschakeld werd voor een verwijzing betreffende een onderzoek, moest er nu een MDO gevoerd worden. Op zich is dit een loffelijk streven, maar er zijn toch een paar knelpunten. Het is fijn dat alle partijen op hetzelfde moment dezelfde informatie horen en kunnen delen, maar het plannen van een moment waarop iedereen kan en aanwezig is, is niet altijd even gemakkelijk. Als IB’er geeft dit een taakverzwaring, omdat er geregeld veel heen en weer gemaild moet worden om de datum voor een overleg te prikken. Ook het administratieve stuk is een stuk veelomvattender geworden. Waar eerder een brief naar de huisarts voldeed, moet nu van alles op papier gezet en in de monitor Kindkans geplaatst worden. Ook zie ik dat ouders het soms moeilijk vinden om hun eigen formulier voor het MDO in te vullen. Zij komen daarvoor dan ook bij de IB’er om dit samen in te vullen.

Mijn grote waardering gaat uit naar de Collegiale Consultanten. Wij, als IB’ers, hebben betreffende het bovenstaande alleen met onze eigen school te maken, maar zij hebben een fiks aantal scholen onder zich waar zij verantwoordelijk voor zijn. Qua tijdsindeling is dit een flinke dobber.

 

De nadelen wegen wat mij betreft niet op tegen de voordelen. Het is wel erg fijn om met z’n allen naar het kind te kijken, de zorgbehoefte vast te stellen en te bespreken wat het beste vervolgtraject is voor dit kind. Als besloten is welke hulp een kind nodig is, is de ervaring dat dit nu sneller loopt dan anderhalf jaar geleden toen de MDO’s in deze vorm startten. Ik ga er dan ook vanuit dat in de toekomst de knelpunten die er nu nog zijn, minder groot zullen worden.”

 

HETTY KOOPMAN

 

"Mijn naam is Hetty Koopman. Ik ben inmiddels 41 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb op De Vriezenwijk in alle groepen gewerkt, vaak in combinatiegroepen. Vanaf 1997 ben ik daar ook werkzaam geweest als IB’er en vanaf 1998 ook als RT’er naast de lesgevende taken. Sinds 2002 ben ik werkzaam op De Schouw als IB’er, RT’er en Intern Contactpersoon."

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: