AMBITIE 2 – HET MULTI DISCIPLINAIR OVERLEG WERKT

We werken met het Multi Disciplinair Overleg (MDO) in alle scholen om de onderwijsbehoeften van een leerling vast te stellen, waarbij ouders en/of school initiatiefnemer zijn. Het uitgangspunt is dat steeds meer leerlingen op de reguliere basisschool blijven, al dan niet met een arrangement en/of ondersteuning vanuit de ketenpartners.

 

2.1 Het MDO bewijst haar nut

 

Overleg op de basisschool met ouders, leerkracht, IB’er en externe deskundigen noemen we een MDO.

Het initiatief voor het voeren van MDO gaat altijd uit van de ouders of de school. Wanneer school of ouders een hulpvraag hebben, die zij niet meer in eigen kring kunnen beantwoorden, kunnen ze het MDO inschakelen, zoals beschreven in de route, binnen de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt. In de bespreking zijn de ouders aanwezig, evenals de Collegiaal Consultanten van het OEC. Daarnaast zijn er vaste contactpersonen vanuit cluster 3 en 4 en van cluster 2 die desgewenst bij het MDO gevraagd kunnen worden. Met de gemeenten, c.q. sociale teams, bestaan afspraken over wie vanuit de jeugdzorg bij het MDO betrokken (kunnen) worden.

 

2.2 Functies van het MDO

 

Het MDO heeft binnen het SWV de volgende functies:

 

  • advies aan ouders en basisschool over de ondersteuningsbehoeften van de leerling en de wijze waarop daaraan op school en in de thuissituatie het beste kan worden tegemoetgekomen. Dat kan bijvoorbeeld advies zijn voor nader onderzoek, advies over de aard van de ondersteuning binnen de school, advies voor hulp vanuit jeugdzorg, advies bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief van de leerling, of het bieden van (preventieve) ondersteuning;
  • overdracht naar een andere basisschool van een leerling met een ondersteuningsvraag;
  • beoordeling of de noodzakelijke ondersteuning past binnen de basisondersteuning die elke basisschool kan bieden, of dat de leerling is aangewezen op ondersteuning vanuit de OEC’s of andere partners. Onderwijs en ondersteuning op een school voor SBO of SO behoort ook tot de mogelijkheden;
  • advies aan het SWV over (veel voorkomende) ondersteuningsvragen waaraan nog niet kan worden tegemoetgekomen binnen de basisondersteuning en over beleid dat het mogelijk kan maken dat in de toekomst meer leerlingen op de eigen school de benodigde ondersteuning krijgen.
  • evaluatie van het gelopen proces, het effect ervan en het mogelijke vervolg;
  • cyclisch werken en denken, dat wil zeggen dat de leerling wordt gevolgd, wat betreft de effecten van de uitvoering van adviezen. En over het feit of de ondersteuning (weer) op de basisschool kan (blijven) plaatsvinden.

 

Organisatie van het MDO – een taak van IB’ers

Het SWV zal er bij de besturen op aandringen in de facilitering van de IB’ers met deze extra werkzaamheden rekening te houden. Hierover worden aan alle besturen (minimum) adviezen gegeven.

De route van school naar samenwerkingsverband moet duidelijk en snel zichtbaar zijn voor alle scholen en ouders. De uitwerking daarvan staat op ‘Profi Pendi in het kort’.

 

2.3 Benodigde Expertise en eigenstandig oordeel MDO

 

Het besluit van het MDO over de toewijzing van ondersteuning aan een leerling wordt genomen in overeenstemming met alle in het MDO aanwezige partners, de ouders voorop.

De aanwezigheid van de Collegiaal Consultanten stimuleert het tot stand komen van een eigenstandig advies. Zij kunnen optreden zonder last en ruggespraak van de SBO-scholen, waaraan zij verbonden zijn.

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: