AMBITIE 4 – WE WERKEN PREVENTIEF

We werken preventief en stimuleren schoolbesturen om samen met de ketenpartners hier gerichte acties en pilots voor te ontwikkelen en uit te voeren.

 

Op de basisscholen wordt preventief gewerkt. Om zo vroeg mogelijk te signaleren kunnen scholen en ouders een MDO organiseren om gezamenlijk ondersteuning in kaart te brengen. Het blijkt een waardevolle werkwijze, want we zien dat in toenemende mate het MDO preventief wordt ingezet. Driekwart van de leerlingen die worden besproken, bleef in 2014-2015 op de eigen school . Profi Pendi streeft ernaar dit percentage te verhogen.

 

Het verstevigen van het partnerschap met ouders is in onze visie een belangrijk middel om preventief te kunnen werken. We horen sneller wanneer er iets is, kunnen goede en gezamenlijke afspraken maken en elkaar aanvullen bij het ondersteunen van het kind.

 

4.1 Educatief partnerschap

 

De concrete invulling van partnerschap tussen school en ouders is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van school en ouders samen. In standaard 5 voor de basisondersteuning (bijlage 2) is een aantal voorwaarden benoemd voor constructieve samenwerking met ouders:

 

  • Het beleid met betrekking tot toelating, verwijzing en verwijdering van leerlingen is helder geformuleerd (conform de nieuwe wettelijke bepalingen in artikel 40 van de WPO). De school baseert dit beleid op het eigen schoolondersteuningsprofiel en het dekkend netwerk van ondersteuningsvoorzieningen in het SWV;
  • Naast de verplichte schriftelijke aanmelding voert de school met ouders een intakegesprek, waarin ouders ook gevraagd wordt naar eventuele specifieke onderwijsbehoeften van hun kind;
  • Ouders worden tijdig en regelmatig geïnformeerd over de voortgang in de ontwikkeling van hun kind;
  • De school vraagt ouders regelmatig naar de wensen en verwachtingen bij de begeleiding van hun kind en naar hun ervaringen met hun kind thuis en hun kennis van de ontwikkeling van hun kind op school en thuis;
  • De school betrekt ouders en leerlingen bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het ondersteuningsarrangement en maakt samen met de leerling en de ouders afspraken over de begeleiding en wie waarvoor verantwoordelijk is;
  • Als de school een beroep doet op externe deskundigen voor advies over, of begeleiding van, de leerling worden de ouders daarbij van het begin af aan betrokken;
  • De school ondersteunt ouders en leerlingen bij de overgang naar een andere school. Als een leerling de school verlaat, stelt de school een (onderwijskundig) rapport op en bespreekt dat met de ouders;
  • Via de MR hebben ouders, volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), adviesbevoegdheid met betrekking tot vaststelling en wijziging van het schoolondersteuningsprofiel.

 

4.2 Expertise is duidelijk zichtbaar

 

De expertise die beschikbaar is binnen het samenwerkingsverband wordt duidelijk geëtaleerd, zodat scholen en schoolbesturen weten welke ondersteuning er is, waar ze het kunnen halen en hoeveel het kost. Op de website is daarvoor een plaats ingeruimd die voor iedereen toegankelijk is. Er vindt nog ontwikkeling plaats in het aanbod van arrangement.

 

4.3 Professionalisering vanuit het samenwerkingsverband

 

Professionalisering zal vooral plaatsvinden vanuit de schoolbesturen. Thema’s die regelmatig voorkomen in de hulpvragen aan de Collegiaal Consultanten, zullen enkele malen per jaar in bijeenkomsten vanuit het samenwerkingsverband, voor de IB’ers en ketenpartners georganiseerd worden.

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: