AMBITIE 6 – WE BIEDEN EEN DEKKEND NETWERK

We bieden een dekkend netwerk aan voorzieningen in de regio van Profi Pendi, dicht bij het kind.

 

6.1 Alle voorzieningen aanwezig

 

In een dekkend geheel van ondersteuningsvoorzieningen kan geheel worden voorzien door basisondersteuning op de basisscholen en de vier scholen voor SBO in Profi Pendi, de school voor SO die is gevestigd binnen de regio en door vestigingen van scholen voor cluster 3 en 4 buiten de regio waarvan de besturen zich bij het SWV hebben aangesloten. Daarnaast werken we structureel samen met de clusters 1 en 2.

 

De kinderen met zeer ernstige psychische of fysieke ondersteuningsbehoeften, die onderwijs bijna niet mogelijk maken, worden op maat bediend met hulp van zorginstellingen en partners.

Dit dekkend netwerk wordt voor scholen, ouders en andere belanghebbenden inzichtelijk gemaakt op de website van Profi Pendi door middel van documenten en/of links, waarin van elke school binnen, of gelieerd aan, het samenwerkingsverband blijkt welke ondersteuningsmogelijkheden zij heeft. Dat gebeurt door middel van actuele schoolondersteuningsprofielen. Scholen laten daarin zien welke ondersteuning zij kunnen bieden aan de eigen leerlingen en welke ondersteuning zij desgevraagd bereid zijn met andere scholen te delen. Dat laatste is een belangrijk onderdeel van de samenwerking, ook de scholen en schoolbesturen onderling kunnen veel voor elkaar betekenen in de vorm van collegiale uitwisseling, in gesprek, maar ook in menskracht.

 

6.2 Samenwerking met voorschoolse instellingen

 

Afspraken tussen scholen en voorschoolse voorzieningen over overdracht verschillen per gemeente. Soms is er ook verschil tussen reguliere voorzieningen en voorzieningen die voorschoolse educatie (VVE) aanbieden. Het samenwerkingsverband stemt af op de verschillen en zal zo mogelijk een rol spelen in het slechten ervan. Voorschoolse instellingen die zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind, kunnen in samenwerking met een basisschool een beroep doen op de Collegiale Consultanten voor een bespreking in het MDO.

 

6.3 Samenwerking met het voortgezet onderwijs

 

Het gegeven dat het SWV VO geografisch samenvalt met Profi Pendi is praktisch. We maken gebruik van dat voordeel en hebben een aantal praktische afspraken gemaakt om de doorgaande lijn PO-VO te bevorderen:

 

 • Jaarlijks organiseren we informatiebijeenkomsten over de overdracht van leerlingen naar het VO voor IB’ers en leerkrachten van groep 8. Daar komt ook aan de orde hoe, vanuit de optiek van handelingsgericht werken, de onderwijsbehoeften in kaart gebracht moeten worden van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben;
 • Voor leerlingen die naar verwachting moeilijkheden zullen ondervinden bij de overstap naar het VO is er het project ‘School’s cool’, waarbij de leerling en diens ouders al vanaf groep 8 tot en met het eerste leerjaar in het VO begeleid worden door een getrainde vrijwilliger;
 • Verder zijn schoolverzuimers, zowel relatief als absoluut, onderwerp van gesprek. Er wordt gezocht naar werkwijzen om schoolverzuimers binnenboord te houden of terug te leiden naar onderwijs;
 • Op basis van onderzoek van de huidige situatie en wensen op het gebied van ondersteuning PO naar VO, zullen acties plaatsvinden die de overgang PO-VO bevorderen.

 

6.4 Samenwerking met de gemeenten

 

Met een integrale benadering zijn we beter in staat om bij de analyse van problemen sterker de drie leefwerelden van jeugdigen te betrekken. Het gaat dan om de samenhang tussen onderwijs, gezin en vrije tijd.

Onderdeel van de visie is dat een bundeling van expertise noodzakelijk is en samenwerking vereist is omdat de aparte disciplines het niet alleen kunnen. De problemen van jeugdigen zijn vaak zo complex en ingewikkeld dat een meervoudige en integrale benadering noodzakelijk is. Daarnaast is het voor de burger door de specialisatie en differentiatie en de daaraan gekoppelde functionarissen steeds moeilijker om het overzicht te behouden.

Eén toegangspoort voor alle transities binnen jeugdzorg zal hierin duidelijkheid moeten verschaffen. Dat betekent ook dat de gemeenten de ‘sociale kaart’ duidelijk moet etaleren aan de scholen en schoolbesturen. Zowel op de site van Profi Pendi als op hun eigen websites.

De gemeenten binnen het samenwerkingsverband hebben zich verenigd en noemen zich de Lekstroom. Het is wel mogelijk dat er lokale verschillen zijn in de aansluiting van passend onderwijs en jeugdzorg.

 

Met elkaar maken we afspraken over vier wettelijke thema’s:

 

 • Samenwerking met (jeugd)hulp;
 • Leerlingenvervoer;
 • Leerplicht;
 • Onderwijshuisvesting.

 

Uitgangspunt is: ‘Het bieden van een sluitend aanbod aan ondersteuning door een vroegtijdige, zo licht mogelijke, integrale en afgestemde hulp in te zetten voor jeugdigen en hun ouders/gezinnen’.

 

6.4.1 Samenwerking met jeugdhulp

 

Doel

Streven is dat de samenwerking met instellingen voor jeugdhulp een structureel onderdeel gaat worden van de schoolorganisatie.

 

Afspraken

De ondersteuning van het sociaal team gaat een essentiële rol spelen. Het levert basishulp. Dat betekent dat ze beschikt over pedagogische en sociaal-maatschappelijke expertise en basiskennis heeft over psychiatrie en kinderen met een beperking. Het team is actiegericht en versterkt de zelfredzaamheid van opvoeders: het geeft advies hoe het gezin zelf het probleem kan aanpakken en het biedt zo nodig praktische ondersteuning vanuit de vereiste deskundigheid zoals opvoedhulp, talent coaching, hulp bij jeugdoverlast, maar ook intensieve jeugdhulp. Een lid van het sociaal team/jeugdteam/breed sociaal loket is de vooruitgeschoven post op de scholen.

Over de samenwerking tussen onderwijs, gemeente en instellingen zullen nog veel onderwerpen nader uitgewerkt moeten worden, waaronder de samenwerking en participatie in de MDO’s, preventief werken en doorgaande zorglijnen.

 

6.4.2 Leerlingenvervoer

 

Vervoer moet beschikbaar zijn voor leerlingen die gezien hun ondersteuningsbehoeften niet in staat zijn thuisnabij passend onderwijs te volgen.

Een aanvraag leerlingenvervoer wordt getoetst aan de verordening leerlingenvervoer van de gemeente waar de leerling woonachtig is. Na toetsing wordt bepaald of de aanvraag wordt toegekend.

 

Afspraken

 • Ouders van leerlingen die door SWV Profi Pendi toelaatbaar verklaard zijn tot een school voor SBO of SO of voor wie een andere vorm van ondersteuning nodig is, krijgen op hun aanvraag bekostiging voor passend leerlingenvervoer. Mits de aanvraag voldoet aan de eisen gesteld in de verordening leerlingenvervoer van elke afzonderlijke gemeente. Restrictie daarbij is dat die school of voorziening zo thuisnabij mogelijk moet worden gevonden;
 • Onder passend vervoer wordt verstaan, vervoer dat past bij de afstand tot de school, bij de leeftijd en de mate van zelfredzaamheid van de leerling, in aanmerking genomen diens lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen;
 • Alvorens de gemeente besluit een aanvraag van ouders af te wijzen, of niet volledig toe te kennen, wordt advies ingewonnen bij deskundigen van de school voor SBO, SO of andere voorziening, waartoe SWV Profi Pendi de leerling toelaatbaar heeft verklaard;
 • De verordening leerlingenvervoer biedt mogelijkheden voor flexibele inzet om op maat te werken. Hierover vindt overleg plaats tussen de gemeenten en Profi Pendi. De afspraken tussen de gemeenten en het SWV over leerlingenvervoer die al werkende worden gemaakt, worden te zijner tijd opgenomen in een bijlage bij het ondersteuningsplan van het SWV. De gemaakte afspraken worden regelmatig geëvalueerd.

 

6.4.3 Leerplicht

 

Het samenwerkingsverband kent geen thuiszitters, dat is ons doel. Om thuiszitten van leerlingen te voorkomen, is de samenwerking en afstemming tussen school, leerplicht en keten partners cruciaal.

 

Afspraken

 • Het samenwerkingsverband kent een dekkend aanbod van voorzieningen;
 • Elke school, leerplicht en de betrokken ketenpartners werken conform het regionale Verzuimprotocol, voor zowel het ongeoorloofde schoolverzuim, het ziekteverzuim als de thuiszitters;
 • Er is een tweemaandelijkse update over aantal thuiszitters en relevante informatie in overleg met de gemeenten, rapportage doorsturen naar OCW;
 • Zodra een leerling ondersteuning nodig heeft die raakt aan twee of meer leefgebieden, wordt deze besproken in een MDO. De deelnemers aan dit overleg zijn de betreffende school en de ouders/verzorgers, (eventueel ook de leerling) en de Collegiaal Consultant, daarnaast kunnen deelnemen de vaste ketenpartners, uit de gemeentelijke (sociale) teams, leerplicht en de schoolarts, maar kan dit afhankelijk van de problematiek, worden uitgebreid met de inzet van andere deskundigen. De IB’er van de school neemt het initiatief voor dit overleg. In het MDO wordt een regiehouder aangewezen;
 • Het MDO wordt binnen twee weken bij elkaar geroepen. De flexibele aanpak bepaalt de kracht. De vaste ketenpartners werken volgens het principe ‘één kind-één gezin-één plan’;
 • Het schoolbestuur heeft een zorgplicht ten aanzien van een aangemelde leerling.

 

6.5 Onderwijshuisvesting

 

Met betrekking tot de onderwijshuisvesting hebben we onderstaande afspraken gemaakt:

 

Afspraken

Van cluster 3 en 4 is binnen het werkgebied de SWV Profi Pendi één SO-school voor cluster 4, gevestigd in Houten. De SO-scholen voor cluster 3 en cluster 4 zijn gevestigd in Utrecht. De aantallen leerlingen die hier gebruik van maken, zijn te gering en de ondersteuning die deze leerlingen behoeven is te gespecialiseerd om kwalitatief hoogwaardige nevenvestigingen binnen de regio van SWV Profi Pendi te kunnen inrichten. Het zou leiden tot versnippering van kennis en kwaliteit. Zoals het zich laat aanzien zal SWV Profi Pendi derhalve geen aanvragen doen voor aanvullende huisvesting voor cluster 3 en 4;

Als ruimte nodig is om bijvoorbeeld leerlingen op te vangen die (dreigen) thuis te zitten, zal dit waar mogelijk binnen bestaande voorzieningen worden gerealiseerd. Als aanvullende ruimte noodzakelijk is, wordt hierover door het SWV tijdig overleg gepleegd met de gemeenten. Datzelfde geldt voor voorzieningen die nodig zijn om leerlingen met speciale behoeften deel te kunnen laten nemen aan het onderwijs, denk bijvoorbeeld aan een traplift.

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: