AMBITIE 8 – WE VERGROTEN DE KWALITEIT

We werken systematisch aan het vergroten van de kwaliteit van het onderwijs en van de ondersteuningsmogelijkheden.

 

We denken in mogelijkheden, we kijken anders dan we gewend zijn en voeren ook andere acties uit dan we deden, om passend onderwijs op de basisschool voor meer kinderen mogelijk te maken.

 

8.1 Doelen

 

De doelen die we onszelf gesteld hebben, zijn:

 

 • het bevorderen van cyclisch denken;
 • alle basisscholen voldoen aan de standaarden voor basisondersteuning;
 • het netwerk van voorzieningen van het samenwerkingsverband is dekkend voor alle onderwijsondersteuningsvragen van leerlingen in de regio van Profi Pendi. Voor alle leerlingen die worden aangemeld bij, of zijn geplaatst op, een school die deel uitmaakt van het samenwerkingsverband wordt een passende plaats in het onderwijs gevonden;
 • het MDO is effectief. Basisscholen en ouders krijgen haalbare adviezen. En het MDO werkt preventief. Externe deskundigen worden vroegtijdig ingeschakeld;
 • de procedures voor het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen door het samenwerkingsverband zijn transparant en verlopen efficiënt;
 • afspraken over de verdeling en besteding van de ondersteuningsmiddelen zijn voor besturen en scholen transparant en worden door alle besturen en scholen onderschreven;
 • voor alle leerlingen, die gebruik gaan maken van het samenwerkingsverband met een eigen leerlijn, wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Vanaf DL 20 bevat het OPP een verwachting van de uitstroom naar VO. Basisscholen krijgen over het OPP advies van deskundigen vanuit SBO of SO. Het OPP wordt ten minste één maal per jaar met de ouders en leerling geëvalueerd als partijen of middelen vanuit het samenwerkingsverband zijn betrokken;
 • scholen en ouders bereiken overeenstemming over het OPP, als dat niet lukt, kan men bemiddeling vragen vanuit het samenwerkingsverband, door een bevoegde mediator of door de onderwijsconsulent.

 

8.2 Monitoring binnen het samenwerkingsverband

 

Om de doelstellingen en het beleid af te stemmen op de ontwikkelingen en te kijken welke resultaten we behalen, houdt het samenwerkingsverband de volgende gegevens bij:

 

 • Het aantal leerlingen in het regulier onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs per school;
 • Het aantal scholen met aangepast toezicht binnen het samenwerkingsverband;
 • Het aantal toelaatbaarheidsverklaringen die zijn afgegeven;
 • Het aantal verwijzingen en terugplaatsingen, per school;
 • Het aantal casussen in MDO’s;
 • Het aantal interventies vanuit het samenwerkingsverband met en zonder ketenpartners;
 • De opbrengsten van de interventies en wel of niet uitstroom naar andere scholen of instanties;
 • Het aantal thuiszitters; meldingen van scholen en thuiszitters en de rol van onderwijs en ketenpartners;
 • Het aantal mediationtrajecten onder meer naar aanleiding van meldingen bij de landelijke geschillencommissie.

 

8.3 Monitoring – Kindkans

 

Afgesproken is om het MDO te monitoren. Na vooronderzoek onder leiding van een externe deskundige en op advies van een vertegenwoordiging van diverse geledingen, is uiteindelijk gekozen om met een bestaand registratiesysteem te gaan werken: Kindkans. Dit vooral omdat het afkomstig is van de makers van ParnasSys, het registratiesysteem dat op de meerderheid van de basisscholen wordt gebruikt.

Kindkans is ingevoerd en operationeel vanaf 2016. Maar het is zeker nog niet af. Het zal worden doorontwikkeld, zowel door de makers als door Profi Pendi.

Halfjaarlijks worden de geregistreerde gegevens geanalyseerd en besproken in de Algemene Ledenvergadering en met de afzonderlijke schoolbesturen. Dit mede ter verantwoording van de inzet van de middelen van het samenwerkingsverband.

 

8.4 Inspectie van het onderwijs

 

Jaarlijks voert de inspectie een risicoanalyse uit op basis van de aanwezige kennis. Voor deze risicodetectie hanteert de inspectie een risicomodel dat is gebaseerd op zes parameters. De inspectie ontwikkelt en ijkt voor elke parameter normen. De parameters dienen alleen om te bepalen of er aanleiding is om in gesprek te gaan met het samenwerkingsverband. Na dit gesprek kan blijken dat er geen aanleiding is om nader onderzoek te doen. De parameters zijn:

 

 • Thuiszitters, niet deelnemers aan onderwijs;
 • Spreiding en doorstroom in het onderwijs;
 • (Eerder gegeven) inspectieoordelen op scholen en instellingen;
 • Signalen;
 • Het ondersteuningsplan, de jaarverslagen en de verdeling van de ondersteuningsmiddelen;
 • De deskundigheid op het gebied van ondersteuning door de leraar.

 

8.5 Kwaliteitsinstrumenten waarmee Profi Pendi zicht krijgt op inzet besturen

 

 • De gegevens van de inspectie worden meegenomen in de monitor van het samenwerkingsverband;
 • Een evaluatieformulier over de werkwijze van het samenwerkingsverband wordt na twee jaar door alle scholen ingevuld;
 • De directeur voert met alle vaste medewerkers jaarlijks een functioneringsgesprek en om de twee jaar een beoordelingsgesprek;
 • Twee leden van het bestuur voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur en om het jaar een beoordelingsgesprek;
 • (Onderzoek naar) kwaliteitsinstrumenten die nodig zijn om de ontwikkeling in kaart te brengen om de ambities te bereiken.

 

8.6 Cyclus van plannen en evalueren & het activiteitenplan

 

Het ondersteuningsplan wordt ieder jaar geëvalueerd met het bestuur van het samenwerkingsverband. Naast het ondersteuningsplan maakt het samenwerkingsverband voor ieder schooljaar een activiteitenplan. Dit activiteitenplan is in juni beschikbaar. In dit plan worden ijkpunten opgenomen die gaan helpen bij het cyclisch proces ‘plan-do-check-act’ met als doel de werkwijzen te optimaliseren. Indien de evaluaties daartoe aanleiding geven, worden de beleidsvoornemens (ook tussentijds) bijgesteld. Onze (meerjaren) begrotingscyclus is vanzelfsprekend aan deze werkwijze gekoppeld. Het activiteitenplan en de evaluatie vormen een vast agendapunt op de bestuursvergadering aan het einde van het schooljaar. De plannen en de resultaten zijn voor iedere betrokkene in het samenwerkingsverband zichtbaar en worden opgenomen op de website.

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: