AMBITIE 9 – PROFI PENDI IS GOED GEORGANISEERD

We zijn een slanke, efficiënte en (financieel) gezonde organisatie, met een duidelijke route waarlangs scholen en ouders snel bij passende ondersteuning komen.

 

Het algemeen belang van Profi Pendi is leidend, en niet het school bestuurlijk belang.

 

Rechtspersoon: coöperatieve vereniging

Vanwege de extra mogelijkheden om als samenwerkingsverband ook bedrijfsmatige activiteiten voor de leden te ontplooien, is gekozen voor een coöperatieve vereniging. Het bestuur gaat onderzoeken of de huidige rechtsvorm passend is in de toekomst.

Er is gekozen voor het bestuur/directiemodel. Hierbij onderscheiden we de volgende rollen en verantwoordelijkheden:

 

9.1 Rollen van ALV, bestuur en directeur

 

In dit bestuursmodel zal de Algemene Leden Vergadering (ALV) als interne toezichthouder fungeren. Het bestuur heeft op zijn beurt ook een toezichthoudende rol doordat het namens de ALV toeziet op de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de vereniging.

 

In schema:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene ledenvergadering

De Algemene Leden Vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten schoolbesturen (1 vertegenwoordiger per bestuur).

De ALV krijgt de taak van intern toezichthouder en is onder meer belast met goedkeuren van:

 • Het ondersteuningsplan;
 • De begroting;
 • Het jaarverslag;
 • Het benoemen van een accountant;
 • Het benoemen van bestuursleden;
 • Toezicht houden op het beleid bestuur/de doelen van Profi Pendi.

 

Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om het voorzitterschap bij een externe persoon te beleggen om het scheiden van bestuur en toezicht duidelijker vorm te geven.

 

Bestuur

Het bestuur van de vereniging is belast met het besturen. Hierbij wordt niet gekozen voor een uitvoerend bestuur, maar voor toezichthoudend besturen, waarbij de dagelijkse leiding is gemandateerd aan de directie van het samenwerkingsverband. De omvang van het bestuur is in de startfase maximaal 7 leden, maar kan ‘afslanken’ tot 5 leden. Taken van het bestuur:

 • Voorlopig vaststellen van het ondersteuningsplan, de begroting, het jaarverslag voordat dit ter goedkeuring wordt voorgelegd aan ALV;
 • Het benoemen, schorsen en ontslaan van de directie van het SWV/de werkgeversrol invullen;
 • Het monitoren van de uitvoering van het ondersteuningsplan door directie;
 • Het goedkeuren van verantwoordingsrapportages door directie;
 • Het sparringpartner zijn van de directie.

 

Directie

Het bestuur verleent een ruim mandaat aan de directie voor beleidsvoorbereiding en uitvoering.

Taken van de directie zijn onder meer:

 • Het uitvoeren van het ondersteuningsplan in overleg met de schoolbesturen;
 • Het bewaken van de voortgang van de activiteiten en verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van de uitvoering;
 • Het evalueren, borgen en verbeteren waar nodig van de activiteiten van het SWV (plancyclus/kwaliteitssysteem);
 • Het aansturen van personeel dat op basis van ondersteuningsmiddelen binnen het SWV werkzaam is (in dienstverband of op detacheringbasis);
 • Het financieel beheer.

 

9.2 Personeel

 

Profi Pendi heeft naast een voltijds directeur, 1,1 fte administratieve ondersteuning en 0,9 fte in de vorm van twee inhoudelijke beleidsmedewerkers. Deze richten zich met name op het ondersteunen en monitoren van het gevoerde beleid en het voorstellen van aanpassingen die nodig zijn. Speerpunten inhoudelijk zijn de Toelaatbaarheidsverklaringen, de werkwijze van het MDO, waarbij we de aangevraagde ondersteuningsarrangementen analyseren.

Met onze medewerkers ondersteunen we de vakmensen in het veld en dragen we vanuit eigen kwaliteit en betrokkenheid bij aan het realiseren van de gestelde ambities.

 

9.3 Adviesgroep

 

Volgens de statuten kent Profi Pendi een overleg dat de directeur adviseert in de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering van het ondersteuningsplan.

 

Samenstelling

De adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende besturen, die nauw betrokken zijn bij het onderwijsveld. Op deze wijze is het mogelijk om elk deelnemend bestuur in de gelegenheid te stellen inhoudelijk mee te denken over de koers van Profi Pendi.

De adviesgroep komt 4 x per jaar bij elkaar.

De adviezen worden elke vergadering geformuleerd.

 

Taakstelling

 • Betrokken zijn bij beleidsvoorbereiding;
 • Het actief inbrengen van voorstellen vanuit de onderwijspraktijk op alle domeinen;
 • Het geven van reflectie op de acties en adviezen naar aanleiding van de vergaderingen;
 • Het afstemmen en creëren van draagvlak binnen de eigen schoolbesturen;
 • Zo mogelijk en nodig een voedingsbodem zijn voor initiatieven, try-out of experimenten.

 

9.4 Medezeggenschap: de ondersteuningsplanraad (OPR)

 

Conform de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) artikel 4a heeft het SWV een ondersteuningsplanraad (OPR) ingesteld.

 

Samenstelling

De medezeggenschapsra(a)d(en) van de scholen van elk van de schoolbesturen die verplicht deelnemen aan het samenwerkingsverband vaardigen gezamenlijk één lid per schoolbestuur af naar de OPR. Daardoor bestaat de OPR maximaal uit zoveel leden als er besturen zijn die verplicht deelnemen aan het samenwerkingsverband (besturen die wel deelnemen aan het samenwerkingsverband, maar geen vestiging hebben in het gebied van Profi Pendi, kunnen geen leden naar de OPR afvaardigen).

Bij de samenstelling van de eerste OPR is vastgesteld vanuit welk schoolbestuur een ouder dan wel een personeelslid wordt afgevaardigd en wel zodanig dat de OPR een gelijk aantal ouders als personeelsleden telt. De zittingsduur is vier jaar en men kan éénmaal herkozen worden.

Als binnen een schoolbestuur meer dan één van de ouders, dan wel meer dan één van de personeelsleden, zich beschikbaar stelt als lid van de OPR, vindt binnen dat schoolbestuur een interne verkiezing plaats.

 

Taken en bevoegdheden

De belangrijkste bevoegdheid van de OPR is wettelijk vastgelegd in artikel 14a. van de WMS:

Het samenwerkingsverband behoeft de voorafgaande instemming van de ondersteuningsplanraad met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan, bedoeld in artikel 18a van de Wet op het Primair Onderwijs. Daarnaast is in het reglement van de OPR van Profi Pendi vastgelegd dat de OPR algemene taken heeft:

 • De OPR bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in het samenwerkingsverband;
 • De OPR waakt voorts in het samenwerkingsverband tegen discriminatie op welke grond dan ook en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen en in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de inschakeling van gehandicapten en allochtone werknemers.

 

De OPR heeft initiatiefbevoegdheid:

 • De OPR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden het samenwerkingsverband betreffende. Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken;
 • Het bestuur brengt op deze voorstellen binnen drie maanden een schriftelijke, met redenen omklede reactie uit aan de OPR;
 • Alvorens over te gaan tot het uitbrengen van deze reactie, stelt het bestuur de OPR minimaal eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te voeren over de voorstellen van de OPR.

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: