“Rol voor elk kind de rode loper uit”

Passend onderwijs volgens SBO-meester Arjan

 

“We gaan voor een vijfsterrenschool”, meester Arjan Molenaar aan het woord over hoe SBO-school De Evenaar zich voorbereidt op passend onderwijs. “Passend onderwijs betekent dat je voor élk kind een passende plek moet vinden en voor elk kind de rode loper uitrolt!”

 

Arjan vindt de invoering van passend onderwijs een heel mooie stap. Hoewel hij erkent dat het voor veel scholen spannend is hoe het er vanaf 1 augustus uit gaat zien, kent zijn school deze spanning niet. “We werken hier al jaren naar toe”, legt hij uit. “Toen we begonnen met de voorbereidingen zeiden we: ‘We gaan voor een vijfsterrenschool’ en daar werken we hard voor.”

“Een goede voorbereiding is essentieel. Passend onderwijs verlangt van scholen dat voor elk kind een plekje gevonden wordt. Ouders moeten ervan uit kunnen gaan dat hun kind op de beste plek komt, dichtbij huis. Scholen moeten daarom hun mogelijkheden en expertise goed in beeld brengen. En van elkaar weten wat ze te bieden hebben. Dat is heel belangrijk in verband met de informatievoorziening naar ouders toe.  De vier SBO-scholen in de regio van Profi Pendi weten dit dan ook goed van elkaar.”

 

“Ook is het belangrijk dat reguliere scholen en SBO-scholen samenwerken. Zo willen we dat SBO-scholen meer met basisscholen gaan samenwerken door over en weer bij elkaar te kijken en mee te lopen. Ook kunnen we leerkrachten van basisscholen trainen in het omgaan met leerlingen die iets anders vragen. Een reguliere school kan ook vragen of één van onze Collegiaal Consultanten een kind wil observeren.”

“Zij geven tips aan de leerkracht of IB’er, waardoor een kind op de basisschool kan blijven. Soms blijkt echter dat een leerling toch het beste geplaatst kan worden op een school voor speciaal basisonderwijs, zoals De Evenaar. Bijvoorbeeld als een kind gebaat is bij een kleinere klas of specifieke problematiek heeft waar wij het kind beter bij kunnen helpen.”

 

“De SBO-scholen zijn al jaren bezig de expertise zo breed mogelijk op te zetten en in de markt te zetten. Er zijn faciliteiten gekomen voor vele soorten problematiek. Ons Expertisecentrum heeft naast een grote tak orthopedagogiek ook fysiotherapie, gedragstherapeuten, logopedisten en een maatschappelijk werker in huis. Daarnaast hebben we een taalplusklas voor anderstaligen en meerbegaafdenonderwijs, toegespitst op één vakgebied, zoals rekenen. Voor de kinderen die op onze school geplaatst worden, maken we, waar nodig, natuurlijk ook gebruik van de expertise van het Expertisecentrum. Daarnaast gaan we praktijkgericht met onze leerlingen aan de slag.

Door gebruik te maken van ons Expertisecentrum brengen we de leerstof dichtbij de leerling en dat is ook bestemd voor de leerling op de reguliere basisschool.”

 

“Om passend onderwijs te laten slagen, moet elke school zijn organisatie goed op poten hebben, moet duidelijk zijn wat het netwerk te bieden heeft en moet je weten wat je te wachten staat. Je moet kunnen bieden wat er van je verwacht wordt en je in positieve zin weten te onderscheiden. Je moet altijd een stapje vooruit kijken.”

“Dat doe je voor de kinderen. Het gaat niet alleen om onderwijs, maar je biedt ook een stukje zorg aan kinderen en aan gezinnen. Doordat SBO-scholen steeds meer in huis hebben, kunnen we in sommige gevallen voorkomen dat een kind naar een speciale school moet, verder van huis. Neem nu een leerling met ernstige gedragsproblematiek. Voorheen zou dit kind naar een cluster vier school verwezen worden. Nu kun je dit kind wellicht op school houden.”

 

“Je moet kijken naar de mogelijkheden. Samen met ouders. Zij hebben meer dan voorheen een stem en zeggen tegen de school die zij uitkiezen: ‘Jullie moeten ons kind maar een plekje geven’. Doe dat goed en rol voor élk kind de rode loper uit!”

SBO- EN SO

 

In het gebied waarin Profi Pendi actief is, staan vier scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO). Dit zijn De Evenaar in Nieuwegein, De Brug in Vianen, De Wissel in Houten en De Wenteltrap in IJsselstein. Een SBO-school biedt onderwijs en vorming aan kinderen van 4 t/m 13 jaar die leer- en ontwikkelingsproblemen hebben. Het speciaal onderwijs (een SO-school) is de benaming voor onderwijs aan kinderen die vanwege leer- of gedragsproblemen, vanwege lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps of door gedragsstoornissen extra zorg op school nodig hebben. Deze scholen zijn verdeeld over vier clusters.

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: