"Energie steken in leerlingen die thuiszitten, kan ons hele onderwijs beter maken"

Interview met hoofdinspecteur Arnold Jonk

 

Waarom komt de inspectie in actie tegen thuiszitters en op welke manier?

“De inspectie ziet thuiszitten als een zeer ongewenste situatie. Het gaat vaak om complexe casuïstiek, met een lange geschiedenis. De gevolgen voor leerlingen, maar ook voor ouders en betrokken scholen kunnen zeer ingrijpend zijn. Je komt in heel slepende situaties terecht, die moeilijk op te lossen zijn. Het alsnog oplossen van dergelijke situaties, zorgt voor een enorme bevrediging bij alle betrokkenen. En, zeker zo belangrijk, het verbetert het samenwerkingsverband en de scholen en zorgt ervoor dat thuiszitters in de toekomst minder voor hoeven te komen.

 

De inspectie lost zelf geen thuiszitterssituaties op, maar spreekt scholen en samenwerkingsverbanden aan op hun verantwoordelijkheid om te zorgen voor een passend aanbod voor iedere leerling. Wanneer ouders niet tevreden zijn met de geboden ondersteuning, wijst de inspectie ouders op de mogelijkheden om hun klacht te bespreken. Zo kunnen zij gebruik maken van de klachtenprocedure van de school, bezwaar aantekenen tegen een besluit van het samenwerkingsverband of de onderwijsgeschillencommissie inschakelen. Ook wijst de inspectie ouders op de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen van het samenwerkingsverband of een onderwijsconsulent of onderwijszorgconsulent.

De inspectie gaat er tot slot van uit dat alle betrokkenen het advies van de onderwijsgeschillencommissie ook volgen.

Wanneer het thuiszitten een gevolg is van het niet voldoen aan de zorgplicht passend onderwijs door een school, dan spreken we de school daar op aan en zien we er op toe dat de school zijn zorgplicht alsnog uitvoert. Hetzelfde doen we wanneer er binnen een samenwerkingsverband geen passende plek is voor een leerling; dan spreekt de inspectie het samenwerkingsverband daarop aan. Het samenwerkingsverband heeft de wettelijke verplichting te zorgen voor een dekkend netwerk aan ondersteuningsvoorzieningen voor alle leerlingen binnen het gebied.”

 

Waarom vindt u het van belang dat geen kind thuis zit?

“Ik heb de laatste jaren regelmatig contact gehad met professionals, ouders en leerlingen die hiermee te maken hadden. Daarin werd het me zo duidelijk hoe graag het overgrote deel van die leerlingen weer ‘gewoon’ naar school zouden willen. En dat snap ik ook. Kinderen willen van nature leren, vrienden maken, zich ontwikkelen. School is daarvoor bedacht. Ik ben er ook van overtuigd dat energie steken in leerlingen die (potentieel) thuiszitten, ons hele onderwijs beter kan maken. Genoeg reden hier werk van te maken!”

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: