"Er is niet alleen sprake van leerplicht, maar ook van leerrecht"

Bart van Kessel, sparring partner van Gedragswerk, over thuiszitters

 

 

Waarom vindt u het van belang dat geen kind thuis zit?

“Wat Gedragswerk betreft, is er niet alleen sprake van een leerplicht, maar ook van een leerrecht. Het gaat er dan ook om er voor te zorgen dat alle kinderen in Nederland het bij hen passende onderwijs krijgen. Wanneer dat om welke reden dan ook niet lukt, is het kind altijd de dupe. Immers, een diploma of een andere kwalificatie, zijn belangrijke voorwaarden om later in de Nederlandse samenleving mee te kunnen doen naar vermogen. Dit is de drijvende kracht van de mannen en vrouwen die als sparring partners van Gedragswerk aan de weg timmeren.”

 

Op welke manier zet Gedragswerk zich in om dit te bewerkstelligen?

“Sinds 2005 staan de sparring partners van project Gedragswerk, lokale en regionale partijen met raad en daad bij, in de lastigste situaties rondom kinderen of jeugdigen. Vaak volledig vastgelopen situaties, waarin de ambities van passend onderwijs verder verwijderd lijken dan ooit.

 

De sparring partners van Gedragswerk zijn mannen en vrouwen met verstand van zaken, stuk voor stuk zeer ervaren onderwijs- en zorgprofessionals. Gedragswerk is geen project met medewerkers, maar een netwerkorganisatie van zelfstandig werkende professionals. Wanneer hun inzet nodig is, dan worden zij op tijdelijke basis door Gedragswerk ingeschakeld als zelfstandig begeleider.

 

Zij gaan aan de slag voor iedereen die op lokaal of regionaal niveau zoekt naar een oplossing voor kinderen of jeugdigen die tussen wal en schip (dreigen te) vallen en daardoor niet het passende onderwijs krijgen dat zij nodig hebben. In principe kan iedereen om de bijstand ‘met raad en daad’ van een sparring partner vragen: leerkrachten, docenten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, directeuren en coördinatoren van scholen of samenwerkingsverbanden, ouders, verzorgers, voogden, de mensen van jeugdzorg, gezondheidszorg of het veiligheidshuis, leerplichtambtenaren, RMC-consulenten, enzovoorts.

 

Tenminste, wanneer zowel sprake is van een kind of jeugdige in de knel als wanneer de oorzaken worden vermoed op systemisch niveau. Dat is het niveau van de onderlinge communicatie en samenwerking van de betrokken partijen, van de lokale en regionale structuur, het daar ontwikkelde beleid, de gemaakte onderlinge afspraken en de wijze waarop deze worden uitgevoerd. En hoe dit alles van invloed is op datgene wat zich afspeelt in en om het samenwerkingsverband, de school en de klas.

 

De sparring partners van Gedragswerk regelen ‘ontmoetingen’ op lokaal en regionaal niveau en realiseren zo de verbinding van de partijen die nodig zijn om oplossingen te realiseren en tot systemische versterking te komen. Zij doen dit door gesprekken tot stand te brengen en ervoor te zorgen dat deze worden voortgezet zolang als nodig is om concrete resultaten te boeken. Het belangrijkste nagestreefde concrete resultaat van deze gesprekken is de werkagenda waarin alle betrokkenen met elkaar afspreken welke stappen worden gezet om tot oplossingen en systemische versterking te komen en hoe de onderlinge verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zal zijn. De sparring partners van Gedragswerk doen wat nodig is om tot deze werkagenda te komen. De uitvoering van deze werkagenda’s ligt in handen van de lokale en regionale gesprekspartners. Zij worden daarin, als zij dat zelf nodig vinden, met raad en daad bijgestaan door de sparring partners.”

 

Waarom is Gedragswerk initiatiefnemer geweest voor de LANSbrekers?

“Omdat Gedragswerk vooral inzet op systemische versterking, participeert het project in tal van landelijke en regionale projecten. In alle gevallen gaat het om initiatieven die partijen verbinden in de werelden van onderwijs, sociaal domein en arbeid, en  er aan bijdragen dat het onderwijs aan en de zorg voor de jeugd verder worden versterkt. Dit vanuit integrale samenwerking. De ambities van passend onderwijs en het jeugd- en participatiebeleid hangen immers sterk met elkaar samen. Vanuit deze overweging is Gedragswerk ook een van de eerste initiatiefnemers geweest – naast Ingrado en LECSO – van het initiatief van de LANSbrekers. Dit is een landelijk netwerk van professionals en ouders die zich inzetten voor passend onderwijs en vinden dat ‘thuiszitten’ geen optie is.”

 

Info: www.gedragswerk.nl en www.lansbrekers.nu

 

SPARRINGPARTNER
BART VAN KESSEL

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: