FACTSHEET PROFI PENDI v1

15 januari 2018

WIE DOET WAT WANNEER?

Wat te doen bij verzuim/thuiszitten?

 

 

Ouders

 • Ouders en school zijn primair verantwoordelijk voor het kind (Leerplichtwegwijzer);
 • Ouders en jongeren vanaf 12 jaar riskeren een proces-verbaal als kinderen (vanaf 5 jaar) niet naar school gaan en/of niet op een school staan ingeschreven (Leerplichtwegwijzer);
 • Conformeren zich aan het verzuimbeleid van de school.
 • Houden zich beschikbaar voor overleg;
 • Stellen zich coöperatief op bij het vinden van een oplossing.

 

Een schoolbestuur / school

 • Ouders en school zijn primair verantwoordelijk voor het kind (Leerplichtwegwijzer);
 • Treft preventiemaatregelen om thuiszitten te voorkomen.

 

Bij geoorloofd verzuim

 • Bij ziekmelding door ouders zet de school de verzuimmelding in het leerlingvolgsysteem;
 • School neemt na 3 dagen contact op met de ouders. Bij geoorloofd verzuim wordt er geen melding gedaan bij DUO; bij ongeoorloofd verzuim meldt de school dit bij DUO;
 • School gaat in gesprek met de ouders bij zorgwekkend verzuim nadat de leerling 5 dagen achtereen ziek is of 5 incidentele dagen ziek was in de afgelopen maand. School meldt zorgwekkend verzuim in DUO zowel bij geoorloofd (om deze kinderen in beeld te houden) als bij ongeoorloofd verzuim;
 • School meldt deze leerling aan bij de jeugdarts.

 

Bij ongeoorloofd verzuim

 • Bij ongeoorloofd verzuim zet de school de verzuimmelding in het leerlingvolgsysteem;
 • Bij 1 dag of meer luxe verzuim, als een leerling buiten de schoolvakanties om ongeoorloofd verzuimt voor vakantie, wordt meteen melding gedaan in DUO;
 • Bij drie keer te laat/ ongeoorloofd verzuim of drie dagen achtereenvolgend ongeoorloofd verzuim binnen 4 schoolweken,  gaat de school in gesprek met ouders en worden afspraken gemaakt om verzuim tegen te gaan;
 • School is wettelijk verplicht het verzuim van leerlingen te melden via het verzuimregister van DUO, indien een leerling 16 klokuren in een periode van 4 weken ongeoorloofd afwezig is. Deze DUO-melding komt vervolgens binnen bij leerplicht. Deze melding bij DUO doet de school binnen 5 werkdagen;
 • Hetzelfde geldt voor Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.  En Luxe verzuim: de leerling is zonder schriftelijk toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan;
 • School bepaalt tot welke groep de thuiszitter behoort en kan hierover signalen binnen de school afgeven (zie beslisboom verzuim melden);
 • Bij een dreigende thuiszitter organiseert de school zo snel mogelijk een Multi Disciplinair Overleg met de daarbij behorende deskundigen als Collegiaal Consulenten, leerplicht, Sociaal Team, schoolarts, e.d.;
 • School maakt inzichtelijk welke stappen reeds door de school zijn ondernomen inzake het langdurig schoolverzuim;
 • School biedt een aangepast onderwijsprogramma aan de thuiszitter;
 • Schrijft een kind pas uit nadat het elders is ingeschreven (zorgplicht).

 

Het samenwerkingsverband

 • Heeft de wettelijke verplichting te zorgen voor een dekkend netwerk aan ondersteuningsvoorzieningen voor alle leerlingen binnen het gebied. (wet op het primair onderwijs, artikel 18a, bullet 2);
 • Zoekt na een thuiszittersmelding door de school of leerplicht met betrokken partners naar een oplossing om schoolverzuim op te heffen;
 • Bespreekt minimaal achtwekelijks de bij het samenwerkingsverband bekende thuiszitters met leerplicht met als doel te komen tot een afgestemde aanpak;
 • Organiseert of neemt deel aan het ketenpartneroverleg om te bevorderen dat een snelle en adequate oplossing wordt gevonden;
 • Faciliteert en stimuleert scholen thuiszitten tegen te gaan via het schoolbestuur;
 • Stemt met leerplicht af met betrekking tot acties;
 • Ondersteunt, samen met de gemeentelijke partners, de school snel met mogelijkheden voor de thuiszitters;
 • Brengt thuiszitters in bij overleggen die bijdragen aan een oplossing;
 • Houdt thuiszitters bij in een overzicht en rapporteert hierover;
 • Kan op basis van overzichten analyseren, trends en knelpunten ontdekken en beleid ontwikkelen of bijsturen.

 

De inspectie

 • Lost zelf geen thuiszitterssituaties op, maar spreekt scholen en samenwerkingsverbanden aan op hun verantwoordelijkheid om te zorgen voor een passend aanbod voor iedere leerling;
 • Wijst ouders die niet tevreden zijn met de geboden ondersteuning op de mogelijkheden om hun klacht te bespreken;
 • Wijst ouders op de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen van het samenwerkingsverband of een onderwijsconsulent of onderwijszorgconsulent;
 • Spreekt scholen erop aan wanneer het thuiszitten een gevolg is van het niet voldoen aan de zorgplicht passend onderwijs en ziet er op toe dat de school zijn zorgplicht alsnog uitvoert;
 • Spreekt het samenwerkingsverband erop aan wanneer het thuiszitten een gevolg is van het gegeven dat er geen passende plek is voor een leerling.

 

DUO/OCW

 • Communiceert met, en geeft feedback aan scholen over de wijze van in- en uitschrijvingen en verzuim melden.

 

De leerplichtambtenaar

 • Controleert of de leerplicht wordt nageleefd (Leerplichtwegwijzer).
 • Geeft voorlichting aan jongeren, ouders, scholen en ketenpartners over het belang van naar school gaan en de gevolgen van het overtreden van de Leerplichtwet. (Leerplichtwegwijzer).
 • Verzuimt een kind 16 uur in een periode van 4 weken, komt het regelmatig te laat, of  staat het niet ingeschreven op een school, dan zoekt de leerplichtambtenaar uit wat hiervoor de reden is. Is er geen wettige reden voor het verzuim, dan kan hij een proces-verbaal opmaken, Veilig thuis inschakelen of een zorgmelding doen (Leerplichtwegwijzer).
 • Een leerplichtambtenaar ondersteunt in het vinden van een oplossing als een kind niet meer naar school wil.

 

Het sociaal team

Heeft de wettelijke taak om te voorzien in de uitvoering van de Jeugdwet. Het team dient volgens de wet te handelen en de juiste/meest passende ondersteuning in te zetten.

 

Jeugdgezondheidszorg

Neemt deel aan het ketenpartneroverleg indien sprake is van medisch verzuim.

Is een belangrijke partner voor school en ouders en leerplicht als het gaat om duiding van ziekteverzuim.

Meer over

thuiszitters lezen?

 

Klik links in het menu op het tabblad THUISZITTERS voor meer!

VERZUIM:
HOE WERKT HET?

 

Scholen in het primair onderwijs melden verzuim digitaal via het verzuimregister. Wettelijk verplicht om te melden, zijn de volgende soorten ongeoorloofd verzuim:  

 

Relatief verzuim

De leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken. Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is, moet u opnieuw een verzuimmelding opvoeren. De einddatum die u doorgeeft, is de laatste verzuimdag óf de dag dat de 16 uur is bereikt.

 

Langdurig relatief verzuim

De leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.

Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.

 

Luxe verzuim

De leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.

 

 

HULP BIJ VERZUIM MELDEN

 

Gebruik voor de juiste verzuimmelding de beslisboom verzuim melden. Gemeenten en scholen kunnen daarnaast afspraken maken over het overig verzuim. Weet u niet zeker of u het verzuim van een leerling moet melden? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar in de gemeente waar de leerling woont(zie: wie is wie).

 

 

ZIEKTEVERZUIM

 

Ziekteverzuim is geoorloofd verzuim en hoeft daarom wettelijk gezien niet gemeld te worden.

 

Binnen ons samenwerkingsverband is afgesproken dat scholen ziekteverzuim wel melden bij leerplicht, tenzij er sprake is van griep, verkoudheid etc. Wanneer de school na contact met de ouders en de jeugdarts van de GGD vermoedt dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim, of als er zorgen zijn over een leerling, dan meldt de school dit bij de leerplichtambtenaar. In alle gevallen is het belangrijk om zorgvuldig te handelen volgens de lokale afspraken van scholen, GGD en de gemeente. Bij ziekteverzuim moet de leerplichtambtenaar eerst onderzoeken of er sprake is van ongeoorloofd verzuim. Daarom moet u dit verzuim melden onder ‘overig verzuim’

 

 

N.B. Profi pendi is momenteel bezig een stroomschema te maken waarop de te nemen stappen staan omtrent (on)geoorloofd verzuim.

 

 

Lees meer op:

 

De site van DUO

 

Instructievideo Verzuimregister 

 

Helpdesk Verzuim:

Telefoon: 050-599 9000 / optie 4

Mail: verzuim@duo.nl

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: