“Geen kind het cluster uit”

Interview met Frank Balk, clusterdirecteur Vianen/Zederik

 

“Het onderwijs kun je pas op zijn kop zetten als je een vuist durft te maken. Daar is moed voor nodig,” vertelt Frank Balk, één van de clusterdirecteuren van de zes O2A5-scholen in Zederik en Vianen. Dit cluster is met ingang van het schooljaar 2017-2018 een pilot ‘cluster leergemeenschap’ gestart, waarmee het de eerste stappen zet richting inclusief onderwijs.

 

Frank Balk licht toe.

 

““Onze ambitie is: ‘Geen kind het cluster uit’. We willen ieder kind onderwijs bieden dat hij/zij nodig heeft. We houden daarbij passend onderwijs voor ogen. We kijken niet naar wat niet lukt, maar naar: wat willen we bereiken? We geven dit vorm binnen de scholen van het cluster en binnen de gemeente Vianen.”

 

“Ik word wel eens boos dat we kinderen alle kanten opsturen. Dat er wordt gedacht: een kind komt niet mee, dús het moet naar het SBO. Dat is juist wat we niet willen. Onze doelstelling is om het aantal arrangementen te verminderen. Dat vergt een cultuuromslag.”

“Voor een heel klein percentage blijft speciaal onderwijs wél de juiste onderwijsplek, maar heel veel kinderen kunnen op het regulier onderwijs blijven, als we ons onderwijs hierop aanpassen. Wij proberen zoveel mogelijk kinderen binnen Vianen op te vangen. Zo hebben we op onze scholen gespecialiseerde leerkrachten, bijvoorbeeld op het gebied van leesproblematiek, gedrag, rekenen en motoriek. Het is daarbij niet de bedoeling dat kinderen met een desbetreffend probleem naar die specifieke school gaan, maar we willen dat de expertise van de leerkrachten beschikbaar komt binnen het hele cluster, zodat kinderen thuisnabij onderwijs krijgen.”

 

“Ook willen wij graag samenwerken met SBO-scholen.  Er zijn bijvoorbeeld kinderen die gebaat zijn om twee of drie dagen in de week naar een SBO te gaan en de rest van de week op de reguliere school onderwijs te volgen.”

“Een ander voorbeeld van inclusief onderwijs is de MAXklas op Jenaplanschool De Wiekslag. Een klas met hoogbegaafde kinderen waarbij het onderwijs wordt verzorgd door leerkrachten met een specialisatie op het gebied van hoogbegaafdheid. Er wordt zowel aandacht besteed aan de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Vanaf volgend schooljaar hopen we een tweede groep aan te bieden vanaf 6 jaar. En de expertise vanuit die klassen moet als een olievlek doorvloeien naar de onderbouw, zodat daar tijdig gesignaleerd kan worden.”

 

“We willen een integraal kindcentrum ontwikkelen zodat er een doorgaande lijn is van 0-12 jaar. En laten daarbij het leerstofjaarklassensysteem los en kijken meer naar de mogelijkheden en talenten van kinderen. We houden kleine klassen aan. Dat is organisatorisch te behappen als je durft te doen en durft los te laten. In het onderwijs denken we dat er veel moet, maar wat moet nu echt? Dat er veel minder moet dan gedacht, maakt de brochure ‘Ruimte in regels’ van de Inspectie duidelijk. En door minder te doen op administratief gebied, kun je meer doen voor de kinderen.”

 

“We gaan eerst voor goed onderwijs en kijken daarna hoe we dit kunnen bekostigen, onder het mom ‘geld volgt inhoud’. Wij doen wat nodig is voor de leerlingen. Onderwijs kun je pas op zijn kop zetten als je een vuist durft te maken. Daar is moed voor nodig!”

MEER INCLUSIEF ONDERWIJS

SWV Driegang/EC Rotonde

 

Clusterdirecteur O2A5

 

Directeur WIJ

PILOT

“De pilot heeft een kartrekkersteam, dat bestaat uit IB’ers, ambulant begeleiders en directie. Eind februari komt er een kick-off voor alle leerkrachten waarin gesproken wordt over de talenten van leerlingen en hoe inclusief onderwijs handen en voeten te geven. De pilot wordt ondersteund door de samenwerkingsverbanden Driegang en Profi Pendi."

 

– Frank Balk

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: