MEER INFO

 

“De Kleine Prins biedt speciaal onderwijs en dienstverlening aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking of die langdurig ziek zijn”

Henriëtte Dijkstra over het begeleidingsaanbod van De Kleine Prins Expertisecentrum

 

Voor onderwijsprofessionals

De Kleine Prins Expertisecentrum biedt kwalitatief hoogstaande producten en dienstverlening voor onderwijsprofessionals, gericht op het bereiken van een zo maximaal mogelijk (leer)rendement voor leerlingen. De dienstverlening en producten zijn gericht op het toerusten van onderwijsprofessionals, zodanig dat zij zelfstandig in staat zijn de leerling te volgen, te begeleiden en passend onderwijs

te bieden. De dienstverlening van het Expertisecentrum sluit aan bij de vraagvan de samenwerkingspartners, scholen, besturen en samenwerkingsverbanden.

 

Onze experts zijn gespecialiseerd in het onderwijs aan leerlingen met een lichamelijkeof meervoudige beperking of een langdurige ziekte. Zij dragen deze expertise over in de vorm van coaching, advies en voorlichting aan leerkrachten en schoolteams in het regulier onderwijs. Daarnaast kunnen de experts voor een korte periode met

een leerling werken met het doel de leerkracht handvatten te geven om zelf de begeleiding weer op te pakken. Ook thuisonderwijs is mogelijk, net als tijdelijke plaatsing op onze locatie in De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht.

Het Expertisecentrum biedt ondersteuning in het Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO) en het MBO. Vanuit een oriëntatiegesprek stelt de expert samen met de school de ondersteuningsbehoefte vast en vertaalt deze in een werkopdracht, met daarin de gewenste ondersteuningsactiviteiten. Deze activiteiten zullen plaatsvinden in een korte, intensieve periode. De ondersteuning kan bestaan uit: diensten gericht op het versterken van de leerkracht en het team, diensten gericht op het versterken van de leerling en arrangement De Kleine Prins.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangement De Kleine Prins

Leerlingen die een intensief revalidatieprogramma volgen waardoor ze tijdelijk geen lessen op hun eigen school kunnen volgen, kunnen in de vorm van een arrangement les krijgen op onze locatie in De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Het lesprogramma is gebaseerd op de lesmethodes van de eigen school en wordt aangepast aan de

belastbaarheid van de leerling. De doelstellingen hierbij zijn onder meer:

 • Het onderwijsprogramma continueren of via afstemming komen tot een aangepast onderwijsprogramma.
 • Het leveren van een belangrijke bijdrage aan de revalidatiebehandeling via samenwerking met het revalidatieteam.
 • Het tot stand brengen van een goede re-integratie op de eigen school na afloop van de revalidatieperiode.

Het arrangement wordt opgesteld in samenspraak met de eigen school en het samenwerkingsverband of bestuur.

 

Deeltijdarrangementen

Voor sommige leerlingen binnen het speciaal onderwijs is het mogelijk om na verloop van tijd terug te keren of de overstap te maken naar regulier onderwijs. Binnen de scholen van De Kleine Prins houdt men hier nauwlettend zicht op en zullen de mogelijkheden voor een overstap worden aangegeven. Ook ouders/verzorgers en leerlingen kunnen in overleg met de school aangeven een overstap te willen maken naar het regulier onderwijs van hun keuze. Het regulier onderwijs komt in zicht als een leerling op cognitief niveau en qua sociaal-emotionele ontwikkeling binnen het regulier onderwijs past. De verzorging en/of therapiebehoefte van deze leerling moet dan minimaal zijn.

Om de overstap naar het regulier onderwijs gelijkmatig te laten verlopen en de leerling te laten wennen aan de nieuwe situatie, of om te bepalen of regulier onderwijs werkelijk de juiste plek is, is het mogelijk om een deeltijdarrangement in te zetten. Dit houdt in dat de leerling een gedeelte van de week onderwijs volgt binnen het regulier onderwijs en de overige dagen binnen het speciaal onderwijs.

Het doel van een deeltijdarrangement is:

Een goede en definitieve overgang van de leerling naar het regulier onderwijs.

 

Bij een overgang naar regulier onderwijs (al dan niet deeltijd) zijn altijd de leerling, ouders/verzorgers, de huidige school en de beoogde school betrokken. Daarnaast zal een expert van De Kleine Prins Expertisecentrum worden ingeschakeld. Deze expert zal het gehele traject van het deeltijdarrangement en de overgang naar het regulier onderwijs coördineren.

 

Leren van en met elkaar

Onder het motto ‘Leren van en met elkaar’ levert het Expertisecentrum een bijdrage aan het optimaliseren van de leeromgeving van leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte.

 

Het Expertisecentrum ontwikkelt jaarlijks een professionaliseringsaanbod. Dit aanbod is erop gericht medewerkers van De Kleine Prins en onderwijsprofessionals van reguliere

scholen de mogelijkheid te geven zich verder te verdiepen en te professionaliseren op het gebied van onderwijs en begeleiding van onze doelgroep. Het versterken van de onderwijsprofessional, en daarmee het versterken van de school, is ons doel.

 

Activiteiten die worden aangeboden zijn onder meer:

 • inhoudelijke pedagogische en didactische modules
 • voorlichtingen over ziektebeelden
 • vaardighedentrainingen
 • intervisie

Medewerkers van scholen voor regulier onderwijs kunnen (op aanvraag) participeren in bepaalde professionaliseringsactiviteiten.

 

Producten en Diensten

Om een leerling met een beperking of langdurige ziekte de juiste ondersteuning te kunnen bieden op school is het van belang om goed inzicht te hebben in wat de beperking of ziekte inhoudt. De Kleine Prins Expertisecentrum biedt themavoorlichting en workshops over zowel de medische kant van de beperking of ziekte, als over de gevolgen hiervan voor het onderwijs en het welbevinden van de leerling.

 

Onderstaande voorlichtingen zijn direct beschikbaar:

 • Cerebrale Parese (spasticiteit)
 • Developmental Coordination Disorder (DCD) en dyspraxie
 • Diabetes
 • Epilepsie (i.s.m. de Waterlelie)
 • Executieve functies
 • Kanker
 • Niet Aangeboren Hersenletsel
 • Spierziekten
 • Spina Bifida
 • Een goede zithouding en passend meubilair
 • Passend bewegingsonderwijs
 • Rouw, verdriet en verlies op school
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen met een beperking of ziekte
 • Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
 • Downsyndroom
 • Fijne motoriek en schrijven

Uiteraard is het mogelijk om een voorlichting op maat te ontwikkelen.

 

Over De Kleine Prins

De Kleine Prins is een grensverleggende, trendsettende en inspirerende kennisorganisatie die haar aanbod flexibel organiseert. De Kleine Prins biedt speciaal onderwijs en dienstverlening aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking of die langdurig ziek zijn. De volgende scholen en Expertisecentrum zijn hierbij aangesloten:

 • Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht
 • Mytylschool De Trappenberg in Huizen
 • Utrechtse Buitenschool De Schans in Utrecht
 • De Kleine Prins Expertisecentrum

 

De scholen en het Expertisecentrum stellen zich als doel om belemmeringen, die leerlingen vanwege hun beperking of ziekte ervaren in hun schoolloopbaan, weg te nemen en zich te richten op uitstroom of (terug)plaatsing in het regulier onderwijs.

 

De Kleine Prins werkt nauw samen met De Hoogstraat Revalidatie en Merem Behandelcentra.

 

De kernwaarden van De Kleine Prins zijn: passie - zorgvuldig - daadkrachtig - creatief - flexibel

Diensten gericht op het versterken van de leerling

 • kindercoaching
 • spelcoaching
 • tijdelijk werken met de leerling met als nevendoel de leerkracht handvatten te geven voor de verdere begeleiding
 • rekenonderzoek
 • intelligentieonderzoek
 • branche- en beroepskeuzetest MBO en HBO
 • thuisonderwijs

Diensten gericht op het versterken van de leerkracht en het team

 • coaching
 • co-teaching
 • adviezen met betrekking tot
  » de begeleiding van de leerling
  » grove en fijne motoriek
  » bewegingsonderwijs
 • voorlichting over ziektebeelden
 • begeleiding van thuiszitters, met als doel terugkeer naar school
 • terugplaatsing van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs of deeltijd arrangementen

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: