“De stip op de horizon: Inclusief onderwijs!”

In gesprek met wethouder Herman Geerdes en beleidsmedewerker jeugd en onderwijs Fleur Boesveldt

 

Gemeente Houten streeft naar een inclusieve samenleving, maar wat is dat eigenlijk en welke rol speelt het onderwijs hierin? Wat is de visie van de gemeente? Welke speerpunten levert dit op en wat is hiervoor nodig? Kortom: hoe wil de gemeente passend onderwijs passend maken in Houten? Profi Pendi in gesprek met wethouder Herman Geerdes en beleidsmedewerker jeugd en onderwijs, Fleur Boesveldt.

 

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen. “Dat betreft niet alleen het onderwijs”, aldus wethouder Geerdes. “Dit gaat veel breder, namelijk om acceptatie van ieder mens. Want door samen te leven, spelen en te vieren, krijgen kinderen een positief wereldbeeld mee. Zeker als deze kinderen ook met kinderen in aanraking komen die anders zijn. We willen kinderen voorbereiden op een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet.  Want dat is van meerwaarde op onze omgeving.”

 

Om een samenleving van acceptatie te creëren, moet je starten met het onderwijs, aldus wethouder Herman Geerdes en beleidsmedewerker jeugd en onderwijs, Fleur Boesveldt. Dit omdat daar de basis wordt gelegd voor talentontwikkeling en gelijke kansen. Geerdes: “Helaas zien we echter dat er nog niet altijd een goede invulling gegeven wordt aan de bedoeling van passend onderwijs: er zijn nog teveel kinderen die geen onderwijs thuisnabij krijgen (de instroom naar speciaal onderwijs is zelfs iets toegenomen!) en er zijn nog te weinig onderwijszorgarrangementen.”

Het is soms ook best complex, verduidelijkt Boesveldt: “De school heeft als wettelijke taak vanuit de wet passend onderwijs kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven, vanuit de gemeente is de jeugdwet van toepassing en soms komt zelfs de zorgverzekeringswet ook nog om de hoek kijken.”

“Daar moet meer afstemming in komen en daarom zijn we nu bezig een visie vorm te geven waarmee we inclusief onderwijs in Houten op poten willen zetten. Zo ver zijn we nog niet, maar we dat is wel de weg die we gaan bewandelen.”

 

Geerdes: “Om de meeste mensen de beste kansen te geven, willen we het proces van een inclusieve samenleving van 0 jaar af aan opbouwen. Met als stip op de horizon ‘inclusief onderwijs’. Een mooi en ambitieus streven!”

 

“De eerste stap die daarvoor te zetten is, is dat de basisschool voortaan de start moet zijn voor ieder kind in het onderwijs. We zien nu bijvoorbeeld dat, wanneer een kind al voor zijn vierde jaar in aanraking komt met zorgverlening, nog lang niet altijd de stap naar het regulier onderwijs wordt gemaakt. Zo’n kind wordt al snel op een ‘speciaal spoor’ gezet, terwijl dit niet altijd nodig is. Wij willen daarom dat alle kinderen door het regulier onderwijs gezien worden, omdat deze scholen goed kunnen beoordelen wat de passende plek voor deze leerlingen is. We willen dat de school zich eigenaar voelt om voor de aangemelde leerling de meest passende plek te zoeken. En ook betrokken blijft, zodat kinderen die op het speciaal onderwijs les krijgen weer makkelijker terug kunnen stromen naar het regulier onderwijs wanneer de tijd daar rijp voor is.”

 

“Vroeg signaleren is goed, maar het moet niet zo zijn dat als een kind in een zorgtraject terecht komt, dit oneindig duurt. We willen daarom dat indicaties en vrijstellingen voor kortere periode worden afgegeven, dat kinderen die naar een jeugdhulpinstelling gaan in beeld komen bij het onderwijs en dat de stap naar het regulier onderwijs regelmatig verkend wordt. Daarbij is het belangrijk dat gemeente, schoolbesturen en samenwerkingsverband Profi Pendi samen optrekken.”

 

Kinderen zoveel mogelijk naar het regulier onderwijs is een speerpunt van de gemeente. Boesveldt: “Wanneer een kind uitvalt, willen we dat er gekeken wordt naar: ‘Wat heeft dit kind, deze klas en deze leerkracht nodig, zodat dit kind goed gedijt in de klas.’ Het hele proces moet daarbij meegenomen worden; het kind maakt namelijk deel uit van een groter geheel. Er zijn wellicht meerdere kinderen in de school met eenzelfde problematiek en door processen te bundelen, de ondersteuning beter te organiseren, expertise op niveau te brengen en leerkrachten te versterken in hun rol, hopen we dat kinderen niet uit school geplaatst hoeven worden.”

“Daar zijn soms extra handen in de klas/gang voor nodig, zoals onderwijsassistenten, maar dat kan ook een jeugdhulp- of zorgprofessional zijn. Aan de basis kost dit geld, maar doordat je op deze manier preventief kunt werken, is duurdere zorg in een later stadium niet altijd meer nodig.”

 

“We pleiten er daarnaast voor dat jeugdhulp snel beschikbaar moet zijn”, vindt Geerdes. “De gemeente moet hiervoor de randvoorwaarde scheppen zodat scholen al in een vroeg stadium advies kunnen inwinnen bij hulpverleners. De rol van het sociaal team is bijvoorbeeld aan het veranderen. De medewerkers zijn te benaderen voor overleg bij lichte ondersteuningsvragen en kunnen in een vroeg stadium op uitnodiging meedenken bij Multi Disciplinaire Overleggen, waardoor ‘één kind, één gezin, één plan’ steeds vaker realiteit wordt. Op deze manier kunnen we kinderen in een preventief stadium beter ondersteunen, maar ook meer de ondersteuning rondom het kind, binnen het onderwijs vormgeven.”

 

“We houden de ontwikkelingen op dit gebied in de gemeenten rondom Houten goed in de gaten. We hoeven het wiel niet zelf uit te vinden en kunnen bijvoorbeeld veel leren van Wijk bij Duurstede, waar ze al veel verder zijn met het begrip inclusieve samenleving.” Boesveldt vult aan: “Wij hopen op zijn tijd zelf ook een inspiratiebron te zijn voor andere gemeenten.”

 

Lees meer over de speerpunten in het Manifest Passend Onderwijs passend maken in Houten.

MEER INCLUSIEF ONDERWIJS

SWV Driegang/EC Rotonde

 

Eben Haëzerschool Benschop

 

wethouder | beleidsmedewerker Jeugd en Onderwijs

 

Clusterdirecteur O2A5

 

Directeur WIJ

MEER

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: