IEDER KIND HEEFT RECHT OP ONDERWIJS

Achtergronden over thuiszitters

 

De wet zegt: ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Samenwerkingsverband Profi Pendi heeft als wettelijke taak te zorgen voor een dekkend netwerk aan ondersteuningsvoorzieningen voor alle leerlingen van de basisschoolleeftijd binnen het gebied (wet op het primair onderwijs, artikel 18a, bullet 2.). Een dekkend netwerk zorgt ervoor dat alle kinderen passend onderwijs kunnen genieten.

 

Voor de meeste kinderen is deze passende onderwijsplek te vinden binnen de basisondersteuning van het regulier onderwijs. Soms is er meer nodig en krijgt een kind extra ondersteuning binnen het regulier onderwijs. Een passende plek kan ook een Speciaal Basis Onderwijs (SBO)-school of Speciaal Onderwijs (SO)-school zijn. Ten slotte is het mogelijk dat er een maatwerkvoorziening getroffen wordt, bijvoorbeeld in de vorm van een Onderwijs zorgarrangement (OZA), waarbij een kind zowel onderwijs als zorg krijgt of er wordt de mogelijkheid van onderwijs geboden in een zorgsetting.

 

Een leerling die thuis onderwijs krijgt, vindt het ministerie van OCW geen volwaardig alternatief voor schoolbezoek. De redenen daarvoor zijn als volgt: het onderwijs heeft een belangrijke socialiserende functie, de school is de plek waar kinderen andere kinderen ontmoeten en sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen en er is geen zicht op de kwaliteit van het onderwijs dat buiten scholen wordt geboden.

 

Wanneer er iets mis gaat en een kind komt thuis te zitten binnen de regio van Profi Pendi, is het samenwerkingsverband er niet in geslaagd een dekkend netwerk te creëren. Daarom heeft dit onderwerp hoge prioriteit binnen het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen in de regio om thuiszitten tegen te gaan.

 

Scholen gaan met diverse ketenpartners om tafel zitten als er zorgen zijn rondom een kind. De ketenpartners kunnen zijn: een Collegiaal Consulent van het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar, een jeugdarts, een onafhankelijk (medisch) specialist of bijvoorbeeld het sociaal team. Gezamenlijk zoeken zij naar een oplossing om ervoor te zorgen dat thuiszitten wordt voorkomen. Wie welke rol daarin heeft, lees je in het artikel over de verantwoordelijkheden van de diverse spelers.

 

Sinds november 2015 vraagt de inspectie samenwerkingsverbanden periodiek om een registratie van thuiszitters. Maar wat zijn thuiszitters dan precies? We beschrijven hier de wettelijke definitie en we beschrijven de visie van het samenwerkingsverband.

De wettelijke definitie:

 • Leer- en kwalificatieplichtige kinderen en jongeren die niet op een school staan ingeschreven, zonder dat daarvoor op grond van de leerplichtwet vrijstelling is gegeven;
 • Leer- en kwalificatieplichtige kinderen en jongeren die wel op een school staan ingeschreven, maar langer dan 4 weken ongeoorloofd verzuimen.

(Ingrado, landelijke vereniging leerplicht).

 

Het samenwerkingsverband vindt dat elk kind recht op onderwijs heeft. De visie van Profi Pendi is daarom dat er voor elk kind gekeken moet worden of er een vorm van onderwijs mogelijk is. In het landelijke Thuiszitterspact staat dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis mag zitten zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Profi Pendi stelt zich ten doel dat kinderen niet langer dan zes weken thuis mogen zitten zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Ook wil Profi Pendi het aantal vrijstellingen van de leerplicht zoveel mogelijk tegengaan.

Meer over

thuiszitters lezen?

 

Klik links in het menu op het tabblad THUISZITTERS voor meer!

GROEPEN VERZUIMERS

 

In de Kamerbrief ‘Cijfers leerplicht en aanpak thuiszitters’ (3 februari 2016) worden de volgende groepen ongeoorloofd verzuim genoemd:

 

Relatief verzuim

We spreken van relatief verzuim als een leer- of kwalificatieplichtige leerling die op een school is ingeschreven, ongeoorloofd afwezig is (spijbelen). Scholen moeten het verzuim melden als leerlingen meer dan zestien uur in vier weken ongeoorloofd hebben verzuimd.

 

Langdurig relatief verzuim

Een langdurig relatief verzuimer is een ingeschreven leerling die langer dan vier weken ongeoorloofd verzuimt.

 

ABSOLUUT verzuim

Van absoluut verzuim is sprake als een leer- of kwalificatieplichtige jongere niet op een school staat ingeschreven. Al vanaf de eerste dag dat een leerplichtige jongere niet op een school is ingeschreven, is sprake van absoluut verzuim, ongeacht de duur van het absoluut verzuim.

VRIJSTELLING LEERPLICHT KINDEREN VAN 5 JAAR

 

Vanaf 5 jaar moet uw kind naar school. Is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor uw kind? Dan mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

 

Heeft uw kleuter meer rust nodig? Dan kunt u voor nog 5 extra uur vrijstelling aanvragen. U mag uw kind dan maximaal 10 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor moet u wel toestemming vragen aan de schooldirecteur.

Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen.

 

VRIJSTELLING INSCHRIJVING OP EEN SCHOOL

 

Een kind dat leerplichtig is, moet ingeschreven staan op een school. In een aantal gevallen kunt u vrijstelling van deze inschrijvingsplicht aanvragen. Dat kan bij:

 • Psychische en lichamelijke klachten bij het kind
  Het kan voorkomen dat uw kind door psychische of lichamelijke klachten niet in staat is om onderwijs te volgen. In dat geval kunt u vrijstelling aanvragen. U heeft daarvoor een verklaring van een arts, psycholoog of pedagoog nodig. Deze mag niet ook de behandelaar van uw kind zijn.
 • Bezwaar tegen levensbeschouwelijke richting van buurtscholen
  Heeft u bezwaar tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in de buurt? Dan kunt u vrijstelling aanvragen ‘vanwege richtingsbedenking.’ Voor deze vrijstelling moet u een verklaring afleggen. Gemeenten hebben hiervoor een speciaal formulier.
 • Onderwijs in het buitenland
  Uw kind staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, maar volgt onderwijs in het buitenland. In dat geval moet u elk jaar bij uw gemeente een vrijstelling aanvragen voor inschrijving in Nederland. U moet ook aantonen dat u kind naar een buitenlandse school gaat.
 • Trekkend bestaan vanwege beroep ouders
  U leidt met uw kind een trekkend bestaan, als kermisexploitant of circusmedewerker? In dit geval krijgt uw kind onder voorwaarden een deel van het jaar een vrijstelling van de leerplicht.

 

U vraagt de vrijstelling aan vóór 1 juli bij de leerplichtambtenaar in uw gemeente. De vrijstelling geldt steeds voor 1 schooljaar. Bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan een langere vrijstelling gelden.

 

Bron: Rijksoverheid

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: