“Niet het systeem moet leidend zijn, maar de leerling met diens onderwijsbehoefte”

Jeldau Bollema, beleidsmedewerker Profi Pendi

 

“Het aantal thuiszitters terugdringen en voorkomen dat kinderen komen thuis te zitten staat bovenaan de prioriteitenlijst bij Profi Pendi”, vertelt voormalig beleidsmedewerker Jeldau Bollema. Ze legt uit dat de kerngroep thuiszitters een verscherpte ambitie heeft ten opzichte van de wettelijke ambitie: “In 2020 zit ieder kind binnen zes weken op een passende plek binnen onderwijs en/of zorg. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen gebruik kunnen maken van hun récht op onderwijs.”

 

“Het samenwerkingsverband heeft de verantwoordelijkheid te zorgen dat geen kind thuis zit. We moeten er daarom alles aan doen om een passende onderwijsplek voor elk kind te realiseren. Dat doen we door een dekkend onderwijsaanbod te realiseren en bijvoorbeeld door elke maand met de kerngroep bij elkaar te komen.”

“In de groep bespreken we onder andere casussen, om zo tot verbetering te komen voor de toekomst. We hebben een signalerende rol; er komen in het overleg zaken naar boven die niet goed lopen. Daar maken we dan afspraken over. Denk bijvoorbeeld aan ziekteverzuim meldingen: we merkten dat scholen dit op verschillende wijze melden. Daarom zijn we nu hard bezig het verzuimprotocol (met een overzichtelijk stroomschema) aan te scherpen en gelijk te trekken met het voortgezet onderwijs, zodat daar één lijn in komt.”

 

“De school moet verzuim melden bij leerplicht. Daar waar de IB’er zich zorgen maakt, betrekt deze de Collegiaal Consultent (CC’er) erbij. Wanneer CC’ers zich zorgen maken over een leerling, melden ze dit bij het samenwerkingsverband.”

 

“Het is van belang dat de overgang van bijvoorbeeld speciale kinderdagverblijven naar de basisschool goed verloopt. Er moet altijd gekeken worden of er een vorm van onderwijs mogelijk is. Vaak is er namelijk meer mogelijk dan gedacht. Daar maken we afspraken over met de betreffende instellingen. En ook de overgang van primair naar voortgezet onderwijs heeft onze aandacht. Het is voor leraren in groep 6/7 goed te weten dat ze niet tot groep 8 hoeven te wachten om met het voortgezet onderwijs in overleg te gaan om te kijken welke school passend is voor een leerling waarbij er een verhoogde kans op thuis zitten is.”

 

“Wat ik verder heel belangrijk vind wat betreft de thuiszittersproblematiek is dat we ons moeten beseffen dat niet het systeem leidend moet zijn, maar de leerling met diens onderwijsbehoefte: van aanbodgericht werken naar maatwerkoplossingen. Daarnaast moeten we ernaar streven dat de overstap naar een andere school of de start van een zorgarrangement zo snel mogelijk gebeurt zónder wachtlijsten en mét een warme overdracht. Zo zorgen we er samen voor dat kinderen kunnen gebruik maken van hun recht op onderwijs!”

KERNGROEP THUISZITTERS

Jeldau Bollema maakte deel uit van de kerngroep thuiszitters, samen met: Albert Veuger als coördinator/aanjager Thuiszittersaanpak, Jos de Jong, directeur samenwerkingsverband voortgezet onderwijs en Suzanne Geertsema namens de Lekstroomgemeenten.

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: