"Er moet een doorgaande lijn van zorg zijn in de overgang van primair naar voortgezet onderwijs"

Jos de Jong, directeur samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht

 

“Thuiszitten is geen oplossing en komt vaak omdat er nergens een passende ondersteuning voor handen is”, aldus Jos de Jong, directeur samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Zuid-Utrecht. Hij vertelt waarom het van belang is dat er een doorgaande lijn van zorg is in de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Hij legt uit waar winst te behalen valt en wat de toekomstwensen zijn op dit gebied.

 

Waarom vind je het van belang dat geen kind thuis zit?

“Ieder kind heeft talenten en wil van nature leren om daarmee zijn of haar talenten te ontwikkelen. Bij sommige kinderen is de ontwikkeling om wat voor reden dan ook verstoord. Deze kinderen verdienen extra ondersteuning om de ontwikkeling weer op gang te brengen. Voor elk kind moet daarom een passende vorm van onderwijs en/of zorg beschikbaar zijn om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en daarmee een zo zelfstandig, zinvol en gelukkig mogelijk leven in de maatschappij te leiden.

Thuiszitten is geen oplossing en is vaak het gevolg van het feit dat er nergens een passende ondersteuning voor handen is, met andere woorden er zijn nog hiaten in het dekkend aanbod van onderwijs en/of zorg of er zijn wachtlijsten.”

 

Waar is winst te behalen als je kijkt naar de overgang primair onderwijs-voortgezet onderwijs?

“In elk geval is het van belang dat er een doorgaande lijn van zorg is in de overgang van po naar vo voor kinderen met een  extra ondersteuningsbehoefte. Juist voor deze kinderen is het vaak een grote stap en bestaat er een risico dat ze uitvallen en thuis komen te zitten wanneer ze niet goed landen in het voortgezet onderwijs.

Dit betekent dat er een zorgvuldige overdracht moet plaatsvinden middels documenten als een onderwijskundig rapport, een geëvalueerd ontwikkelingsperspectief plan. Hierin staat aan welke doelen is gewerkt, hoe hieraan is gewerkt, wat er is bereikt, etc.  Een mondelinge toelichting op deze schriftelijke informatie kan ertoe bijdragen om een goed beeld van de leerling te krijgen. Hierop kan het voortgezet onderwijs vervolgens voortborduren.

In veel gevallen gebeurt dit al, vooral bij leerlingen  die in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs. Soms zijn er signalen dat er leerlingen zijn ingestroomd met een grote ondersteuningsbehoefte, terwijl daar niets van is overdragen van het basisonderwijs. Daar valt nog winst te behalen dus.”

 

Zijn er wensen voor de toekomst?

“Vanuit het voortgezet onderwijs is de wens uitgesproken om de leerlingen die waarschijnlijk in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs en/of mogelijk praktijkonderwijs vroegtijdig te testen in de periode september-oktober tijdens groep 8 (in plaats van na aanmelding bij het voortgezet onderwijs, zoals tot nu toe gebeurde). De IQ-gegevens zijn dan ook  beschikbaar voor het basisonderwijs en kunnen in combinatie met de overige gegevens (leerprestaties, kindbeeld) betrokken worden bij de advisering.  Daarmee kan  bijvoorbeeld beter onderbouwd worden dat een kind naar VMBO basis of naar Praktijkonderwijs verwezen moet worden.

 

Op de informatiedag voor het basisonderwijs in oktober is hierover gesproken met betrokkenen uit het basisonderwijs. Er werd toen positief gereageerd op het idee van vroegtijdige toetsing. De komende tijd willen we vanuit het voortgezet onderwijs graag verder in gesprek met het basisonderwijs om bij voldoende draagvlak tijdig voorbereidingen te kunnen treffen voor de aanmeldingen die in schooljaar 2018-2019 gaan plaatsvinden.”

 

OPROEP AAN SCHOLEN: ZOEK CONTACT MET JEUGDTEAM ALS ER VRAGEN/ZORGEN OVER LEERLINGEN

KERNGROEP THUISZITTERS

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: