“We kijken naar het hele plaatje”

Profi Pendi in gesprek met Judith Godijn, voormalig teamleider Breed Sociaal Loket

 

 

De werkwijze van het Breed Sociaal Loket Lopik is vergelijkbaar met de teams van andere gemeenten. Voormalig teamleider Judith Godijn vertelt: “De Lopikse cultuur is gemoedelijk. Mensen doen veel vanuit hun eigen kracht of met behulp van steun uit eigen netwerk of de kerk. Ze moeten soms best een drempel over om ons in te schakelen. Soms komen mensen daardoor pas laat naar ons toe. Wij moeten hen stimuleren om tijdig naar ons toe te komen. Die drempel is nergens voor nodig, want we denken graag met hen mee.”

 

“Omdat Lopik klein is, werken we met een zogenoemd ‘alles-in-1-team’ van veertien personen, waarin we alle leeftijden bedienen met vragen over WMO, jeugd en participatiewet. We werken met een toegangspoort, van drie toegangsmedewerkers die telefoondienst hebben, de eerste vragen opvangen, om verheldering vragen, op huisbezoek gaan en beschikkingen maken. Zij zorgen dat de juiste medewerker binnen ons team de hulpvraag oppakt.”

“Bij een hulpvraag is er vervolgens een aantal mogelijkheden: het kan een maatwerkvoorziening zijn; een doorverwijzing naar instanties als Pulse en Handje Helpen of het gaat om hulpverlening vanuit ons team. Hierin werken mensen vanuit MEE, Youké, WIL (regionale sociale dienst), Leger des Heils en Vitras (maatschappelijk werk). Een medewerker van Youké onderhoudt de contacten met scholen en Intern Begeleiders. En er is een maatschappelijk werker die zich ook richt op de scholen. Samen met Gemeente Vianen delen we een SAVE-team (voorheen Bureau Jeugdzorg). Wanneer we hulpvragen opschalen naar SAVE, dan blijven we dit als Breed Sociaal Loket wel volgen.”

 

“We zijn een netwerkorganisatie. Werken graag samen met lokale partners, zoals scholen, huisartsen, de lokale psychologenpraktijk en de verschillende zorgboerderijen in onze gemeente. We gaan altijd voor maatwerk en denken graag mee met de klant. Natuurlijk hebben we regels, kaders en verordeningen, maar we gaan daar mensgericht mee om en kijken naar het hele plaatje. Onze kernwaarden - wel maatwerk, geen willekeur, grenzen leren kennen, in vertrouwen transformeren - staan beschreven in onze missie en visie.”

 

“Elke medewerker is contactpersoon richting één van de instanties waar we veel mee samenwerken. Denk aan SBO De Wenteltrap, leerplicht en het netwerkoverleg jeugd. Door dit zo te organiseren, merken we dat we niet alleen vanuit casussen betrokken zijn bij elkaar, maar op breder vlak. Zo kun je het proces beter evalueren en de kwaliteit verbeteren.”

 

“We zien dat we steeds vaker samen gaan werken met scholen, waarbij we kijken: wat kan een school bieden en wat wij. We merken dat we nog vaak een andere taal spreken en elkaar moeten leren verstaan. Dat proces is volop in ontwikkeling.”

“We worden steeds vaker gevraagd om bij een Multi Disciplinair Overleg op scholen aan te schuiven. Dat is zo fijn, want er gaat echt een preventieve werking vanuit. Samen bundel je de krachten. We willen veel, maar er zit wel een grens aan de capaciteit. We moeten onze grenzen kennen en waar nodig doorverwijzen naar specialisten.”

 

“In Lopik is veel maatwerk te bedenken. Bijvoorbeeld als een leerling vanuit het speciaal (basis) onderwijs (S(B)O) weer naar een reguliere school gaat in de gemeente Lopik. Op zo’n moment komen we ook weer in beeld. We helpen het kind goed op weg met ambulante begeleiding. In eerste instantie heeft het onderwijs daarin een verantwoordelijkheid. Maar als er meer nodig is en dat betreft zorg, zijn wij weer in beeld. En zo zijn we dus zowel aan de start van een traject betrokken, als ook aan het eind als er nog wat zorg ingezet moet worden.”

 

“We hebben niet alleen contacten met de reguliere basisscholen en de S(B)O-scholen in de omgeving, maar ook met de zorgcoördinatoren van de voortgezet onderwijsscholen waar Lopikse kinderen heen gaan. Daarnaast regelen wij vanuit het Breed Sociaal Loket ook het leerlingvervoer voor kinderen die naar een S(B)O-school gaan. Doordat we dit vanuit het Breed Sociaal Loket regelen, kunnen we ook dwarsverbanden leggen met zorg die voor een aantal van deze leerlingen nodig is."

 

Marianne van Brenk is de nieuwe teamleider van het Breed Sociaal Loket in Lopik.

WAAR KUN JE TERECHT MET WELKE VRAGEN?

 

MEER SOCIALE TEAMS:

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: