“Ieder kind dat terug kan, is een feestje waard”

 

In gesprek met Klaaske de Ruiter, directeur van Utrechtse Buitenschool De Schans

 

Op De Schans krijgen leerlingen die chronisch ziek zijn of een motorische beperking hebben, passend onderwijs. Klaaske de Ruiter, directeur van deze school, vertelt: “Een meerwaarde van De Schans is het gegeven dat klassenassistenten bekwaam zijn om, onder verantwoordelijkheid van de coördinator medische zorg, medische handelingen uit te voeren. Denk aan katheteriseren, omgaan met verschillende soorten stoma’s, toedienen van sondevoeding,  prikken van diabetici of het toedienen van medicatie. Daarnaast hebben de jongste leerlingen een eigen rustlokaal en is er bij de andere groepen een nis waar een bed staat waar leerlingen kunnen rusten, maar toch betrokken blijven bij de groep. Het principe is dat de leerlingen altijd naar school kunnen. Wij hebben hier de voorzieningen om tegemoet te komen aan de onderwijs- en zorgbehoefte van de leerlingen. We proberen er samen voor te zorgen dat leerlingen niet overbelast raken en minder prikkels meekrijgen en dat er rust en voorspelbaarheid is. Ook kan logopedie en fysiotherapie gegeven worden wanneer er sprake is van een onderwijsbeperking op logopedisch en/of motorisch gebied.”

 

De leerlingen die naar De Schans komen, kunnen diverse problemen hebben, maar het ziektebeeld of de motorische beperking moet het bovenliggende probleem zijn. Een commissie van begeleiding, bestaande uit een schoolarts, een maatschappelijk werker, een orthopedagoog en Klaaske de Ruiter buigt zich bij aanmelding over de gegevens. “Blijkt hieruit dat dit De Schans de meerwaarde is voor de leerling, dan adviseren we de school van de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan te vragen bij het desbetreffende samenwerkingsverband. Voor leerlingen die nog niet naar school gaan, vragen wij zelf de TLV aan.”

 

Ze merkt op dat ouders die zich aan het oriënteren zijn, regelmatig met een bepaald beeld de school binnenkomen, denken dat het een ‘half ziekenhuis’ is. “Maar ze merken al gauw op: ‘het valt me zo mee!’ Ook is het zo dat we, ondanks de aandoening van de leerling, wel degelijk moeten voldoen aan gestelde eisen en dat we hoge doelen stellen. We gebruiken dezelfde methodes die ook op het regulier onderwijs gebruikt worden en laten de leerlingen testen onder meer door middel van Cito-toetsen.”

 

Sommige leerlingen volgen hun hele basisschoolloopbaan onderwijs op deze school en andere leerlingen stromen gedurende de basisschoolloopbaan in. Een kleine groep stroomt tussentijds terug naar het reguliere onderwijs. Klaaske licht toe: “Leerlingen kunnen weer terug naar het regulier onderwijs als we samen met ouders en de ontvangende school ervan overtuigd zijn dat de overstap goed is voor het kind en De Schans niet meer van meerwaarde is. Zo bouwt momenteel een leerling de teruggang naar het regulier onderwijs op. Na de zomervakantie zal deze leerling teruggeplaatst worden naar de reguliere basisschool omdat zijn epilepsie goed onder controle is. Wanneer een TLV verlengd moet worden, kijk we nog eens extra goed of een kind naar het regulier onderwijs kan. Ieder kind dat terug kan, is een feestje waard.”

 

“We hebben een actief terugplaatsingsbeleid. Bij alle leerlingen die de school verlaten, volgen we de zogenoemde ‘bestendiging’ door in november en april navraag te doen hoe het met de leerling gaat en of we nog iets kunnen betekenen voor de leerling of de school. Is er ambulante begeleiding nodig, dan kan dit via De Kleine Prins geregeld worden,” vertelt Klaaske.

 

De school heeft met veel samenwerkingsverbanden te maken waarbij het gaat om de juiste onderwijsplek vinden voor de leerling. “Ik merk dat we elkaar sneller weten te vinden en in het belang van leerlingen kunnen denken en handelen. Zo zijn we betrokken bij een leerling die onderwijs volgde op een cluster 4-school en die door ernstige reuma daar moeilijk gedrag liet zien als gevolg van de pijn. Eigenlijk was de reuma de bovenliggende problematiek en het  gedrag gevolg van pijn. In goed overleg is deze leerling op De Schans geplaatst en het gaat goed met hem.

We nemen indien nodig plaats in een Multi Disciplinair Overleg samen met de verschillende oude clusters om elkaar van adviezen te voorzien. Dit is een goede ontwikkeling, omdat de hulpvraag van de leerling centraal staat.”

BUITENSCHOOL DE SCHANS

De Utrechtse Buitenschool De Schans, een oude ‘cluster 3 school’, maakt onderdeel uit van stichting De Kleine Prins. De Utrechtse mytylschool Ariane de Ranitz en mytylschool De Trappenberg in Huizen behoren tot dezelfde stichting. Deze twee scholen hebben ook een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Op De Schans volgen langdurig zieke leerlingen en leerlingen met een motorische beperking (die niet rolstoelafhankelijk zijn), onderwijs. Circa 80 % van de leerlingen heeft een chronische aandoening, deze leerlingen hebben bijvoorbeeld epilepsie, stofwisselingziektes, hartproblematiek, tumoren, diabetes, nierproblemen of bepaalde syndromen. De andere 20% van de leerlingen heeft een motorische beperking. De leerlingen komen uit de hele provincie. De Schans werkt daarom samen met circa tien samenwerkingsverbanden. De leerlingen volgen onderwijs in groepen van ongeveer 12-15 leerlingen.

 

Wanneer de leerlingen naar het voortgezet onderwijs uitstromen, is dit veelal een reguliere middelbare school. De uitstroom varieert van praktijkonderwijs tot havo/vwo. De meeste leerlingen stromen uit naar het vmbo bbl of praktijkonderwijs. Natuurlijk stromen er ook jaarlijks leerlingen uit naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

KLAASKE DE RUITER


Klaaske de Ruiter is de directeur van Buitenschool De Schans in Utrecht. Ze begon haar carrière als leerkracht in het regulier onderwijs en werkte daarna op SBO De Wissel in Houten. Vanaf 2005 werkte ze voor de ambulante dienst van REaCtys. In 2011 werd ze teamleider op De Schans en al gauw werd haar functie opgewaardeerd naar een directeursschap.

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: