“We willen een mooie driehoek creëren tussen school, Sociaal Team en de GGD/CJG”

Profi Pendi in gesprek met Liesbeth Swartjes, inhoudelijk coördinator van Sociaal Team Houten

 

 

“Onze ambitie is dat wanneer iemand een vraag stelt aan een van de hulpverlenende instanties in Houten of aan een contactpersoon van het Sociaal Team, wij diegene niet van het kastje naar de muur sturen, maar dat we ervoor zorgen dat de vraag op de juiste plek terecht komt,” vertelt Liesbeth Swartjes.

“Het Sociaal Team is er voor alle leeftijden en bestaat uit deskundigen die werken vanuit moederorganisaties als Timon, Vitras, Youké, Reinaerde, MEE, Lister en Lijn 5. We doen aan vraagverheldering en maken daarbij eerst gebruik van eigen kracht/netwerk en kijken naar mogelijkheden in het informele veld. In Houten is dat zoveel! Natuurlijk kijken we altijd of er begeleiding van het sociaal team zelf nodig is en/of er specialistische zorg moet worden ingevlogen. Elke casus is anders en daarom gaat het altijd om maatwerk.”

 

“We krijgen steeds meer een adviserende en verbindende rol. We willen een mooie driehoek creëren tussen school, Sociaal Team en de GGD/CJG. Door vaak contact te hebben met elkaar, casuïstiek te delen en vooral info uit te wisselen over elkaars rol, werkwijze en mogelijkheden.”

“Op basisscholen werken we met vaste contactpersonen. Sommige scholen vinden het fijn dat een contactpersoon eens per maand een spreekuur houdt op school, andere scholen maken gebruik van hun expertise op afroep. We merken dat scholen het als steeds prettiger ervaren als de contactpersonen eens in de zoveel tijd fysiek op school aanwezig zijn. We denken ook dat leerkrachten meer gebruik zouden kunnen maken van de aanwezigheid en expertise van het Sociaal team.”

 

“De contacten met de Collegiaal Consultanten en Intern Begeleiders (IB’ers) zijn we aan het verstevigen. We wonen steeds vaker een Multi Disciplinair Overleg (MDO) bij. Door het samen te hebben over de werkwijze, onze rollen en opbrengsten van het MDO proberen we dit steeds verder te verbeteren.”

 

“Er ligt nog veel werk op het gebied van preventie, daarom zetten we daar nu extra mankracht op in. Nicoline von Devivre, als CJG-pedagoog, en Silvana Pallazo als coördinator CJG, houden zich daar vooral mee bezig.” Liesbeth denk dat er nog veel winst te behalen valt in het meekijken naar wat er in de klas en op de scholen zelf kan worden ingezet (coaching on the job/onderwijszorgarrangementen). In Houten lijkt er veel plaats te vinden buiten de klas in de gespecialiseerde hulp.

 

“Zo zijn we veel bezig om met Onderwijs Expertise Centrum, IB’ers, Sociaal Team en beleidsmedewerkers van de gemeente dieper in te zoomen op onze opdracht: verbinding onderwijs/zorg optimaliseren en overstijgend te kijken naar: Wat is nu jeugdhulp en wat onderwijs? En hoe brengen we dit dichter bij elkaar en werken we hierin meer samen.”

 

“Daarnaast hebben we het met elkaar ook over het nut en de noodzaak van het signaleren van zorgen en onveiligheid. We onderstrepen niet alleen het gebruik van de Verwijsindex maar vertellen ook: hoe gebruik je dit goed en geef je opvolging aan signalen? Daarin kunnen we elkaar echt helpen en versterken. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals hun betrokkenheid bij een jeugdige en/of ouders kunnen laten zien door een signaal erin te zetten. Er wordt geen inhoudelijke informatie gedeeld. Het doel is, door het aangeven dat je betrokken bent, tijdig de bij de jeugdige (tot 23 jaar) reeds betrokken organisaties in beeld te krijgen, eerder over te gaan tot samenwerken en het risico op langs elkaar heen werken te verkleinen.”

 

“Ook de verbinding met Sociaal Team en voortgezet onderwijs zijn we aan het verstevigen. Zo hebben we vaste contactpersonen op alle middelbare scholen in Houten en binnenkort ook op de scholen buiten Houten, waar scholieren uit Houten heen gaan. Op die manier hopen we dat zorg/onderwijs beter op elkaar aansluiten.”

 

VERWIJSINDEX

 

LIESBETH SWARTJES

 

SOCIAAL TEAM

 

MEER SOCIALE TEAMS:

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: