“Als we nodig zijn, dan zijn we er.
Daar geloven we in.”

Collegiaal consultanten van De Evenaar over hun veranderende rol

 

Marianne Bookelmann en Roland Rodenburg werken als collegiaal consultant voor Onderwijs Expertise Centrum (OEC) De Evenaar in Nieuwegein. Ze vertellen, een half jaar na de invoering van de wet passend onderwijs, over de veranderingen in hun werkzaamheden. “We begonnen wat beschroomd, maar hebben dit weer teruggepakt. En zien dat de ondersteuning rondom het kind veel beter geworden is.”

 

Marianne vertelt: “Scholen en gemeenten werken nu samen door middel van de inzet van een schoolmaatschappelijk werkende (waar nodig). Dat is een heel goede stap, omdat er op deze manier meer zorg rondom het kind bij elkaar komt. Waar we voorheen 25 doelen rondom één kind stelden en van elkaar niet wisten waar we mee bezig waren, kunnen we dit nu afstemmen: wat heeft dit kind van ons allemaal nodig en wie biedt wat?”

Hun eigen rol is ook veranderd, vertelt Roland: “Als collegiaal consultant (CC’er) heb je veel meer een coachende rol gekregen dan een behandelende. De regie ligt veel meer bij de Intern Begeleiders (IB’ers). Je ziet dat zij zich ontwikkelen en dat ze groeien in hun nieuwe rol.”

 

Het voeren van Multidisciplinaire Overleggen is nieuw voor veel scholen in het samenwerkingsverband. De CC-ers van de Evenaar deden al mee met een pilot op dit gebied. Marianne en Roland werken nu samen met de CC’ers van de andere Onderwijs Expertise Centra in het samenwerkingsverband die hier minder, of geen ervaring, mee hebben. “Wij merkten dat wat wij al gestart hadden tijdens de pilot, zich opnieuw moest bewijzen, omdat het een andere manier van werken is. Gelukkig bleek dit tijdelijk. Nu zoeken we met elkaar naar gemeenschappelijke factoren en werken we verder aan de toekomst. Het groepsproces is heel mooi om te zien. Inhoudelijk zijn we ons aan het ontwikkelen. We leren van elkaar en kunnen elkaar werkelijk inspireren en komen steeds verder.”

 

“We bespreken casussen met elkaar om ervaringen uit te wisselen. We moeten van elkaar weten wie waar goed in is, zodat we de krachten kunnen bundelen. Belangrijk is dat we kwetsbaar naar elkaar durven zijn en vragen durven stellen. Willen we goede slagen maken, dan moeten we nog intensiever met elkaar gaan samenwerken.”

Marianne: “Ik zou graag met het team van de diverse OEC’s van Profi Pendi  even de hei op gaan. Wat maakt ons tot een team? En hoe kunnen we dan de culturen laten samengaan... Een bad van consultatie nemen.” Roland: “Alle OEC’s hebben hun eigen vormen, die we op elkaar moeten afstemmen. We moeten er meer eenheid in aanbrengen, terwijl we ook de mogelijkheden van de diversiteit binnen het samenwerkingsverband moeten benutten. Als ouders moet je voelen dat je van die diversiteit gebruik mag maken. Profi Pendi kan zich daarin profileren: door eenheid te creëren in verscheidenheid, door krachten te bundelen, door te durven excelleren en te durven delen.”

 

“We merken dat de werkwijze rondom het voeren van een MDO veel beregeling meekrijgt. Dat mag wat ons betreft wat creatiever beschouwd worden, gericht op de praktijk. We zien dat er ruimte aan het ontstaan is om het aan te mogen, en kunnen, passen. Onze insteek blijft: als we nodig zijn, dan zijn we er. Dat willen we graag voortzetten. Daar geloven we in. Steek je alles in regels, dan gooi je alle creativiteit en verantwoordelijkheid aan de kant. De tijd die we in willen zetten, is creativiteit en flexibiliteit.”

 

Marianne en Roland gebruiken de komende tijd graag om te kijken welke ontwikkeling wenselijk is binnen het samenwerkingsverband en welke scholing ze daarvoor moeten volgen. Roland: “Als CC’er ben je ambassadeur van de ontwikkeling in het onderwijs. Wij moeten dus voorop lopen en zaken als Handelings Gericht Werken moet in ons bloed zitten. Wij doen onze taak goed als we IB’ers en daarmee de school in hun eigen kracht laten staan.” Marianne: “Leerlingen hebben allemaal ontwikkelingsrecht, recht op het allerbeste en wij hopen eraan bij te dragen dat ze dit krijgen. Als we in de toekomst zo min mogelijk kinderen buiten de grenzen van Nieuwegein onderwijs laten volgen maar juist passend onderwijs binnen de grenzen van Nieuwegein kunnen bieden, zou ik razendtrots zijn.”

CV  MARIANNE BOOKELMANN


Marianne werkt sinds ongeveer vijftien jaar voor OEC De Evenaar. Eerst als groepsinvalkracht en na een jaar ging ze aan de slag als IB’er en locatieleider.

Ze deed de KLOS, de kleuterleidsteropleiding. Ze werkte een aantal jaar in IJsselstein en Utrecht en kwam daar in aanraking met achterstandssituaties. Ze werkte later in een grote inrichting: Dennendal, als speltherapeut en als hoofd educatieve dagbesteding. Ook speelde ze een rol in het opstarten van voorzieningen in wijken, bijvoorbeeld voor de Cimbaal. Tien jaar lang werkte ze op een opvangschool in Utrecht met anderstaligen en als CC’er voor de scholen in Utrecht.

Ze volgde cursussen en studies, zoals gedragsspecialisme, Speltherapie en Spelbegeleiding, IB/AB, totale communicatie, School Video Interactie Begeleiding, Marte Meo en Management en Organisatiekunde voor non profit instellingen. Aan de Universiteit van Roehampton in London studeerde onderwijskunde, met de focus op inclusief onderwijs in Europa. Terugblikkend ziet ze dit als haar leukste studie, omdat het breed was en gericht op anders leren leren.

BEGRIPPENLIJST

Collegiaal consultant:
Een collegiaal consultant (CC’er) is de contactpersoon van het samenwerkingsverband die de Intern Begeleider ondersteunt en deelneemt aan het MDO.

OEC: Onderwijsexpertisecentrum.


Intern Begeleider:
Soms wordt een kind begeleid door de Intern Begeleider (IB’er). De intern begeleider is speciaal belast met het extra begeleiden van leerlingen en leerkrachten.


MDO:
Overleg op de basisschool met ouders, leerkracht, IB’er en externe deskundigen noemen we het Multidisciplinair Overleg (MDO). De externe deskundigen zijn de collegiaal consultant uit het onderwijsexpertisecentrum en een schoolmaatschappelijk werkende of andere specialist op het gebied van opvoeding en gezin. Samen met ouders en school zoeken zij een werkwijze om aan de benodigde ondersteuning tegemoet te komen.

Marte Meo:
Op eigen kracht, methodiek beeldbegeleiding.

SVIB: School Video Interactie Begeleiding.

CV ROLAND RODENBURG

Roland werkt sinds dertien jaar voor OEC De Evenaar. Hij deed de pabo en diverse masteropleidingen, zoals gedragsspecialist, RT, IB en orthopedagogiek. Hij werkte altijd op scholen die iets hadden met de ‘s’ van speciaal: op speciaal praktijkonderwijs en op een andere school voor speciaal basisonderwijs.

Tijdens de studie gedragsspecialist leerde hij Marianne kennen en werd zo gewezen op een vacature op de Evenaar. Hij begon hier als groepsleerkracht en is nu ruim zeven jaar werkzaam als CC’er.

Zowel Roland als Marianne deden de Marte Meo opleiding en beeldbegeleiding. Ze zijn beiden naast CC’er ook docent aan de Hogeschool van Utrecht.

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: