“Passend onderwijs biedt de kans om intensieve zorg dichterbij huis te brengen”

Teamleider Auris dienstverlening over de veranderingen binnen cluster 2

 

Cluster 2 scholen, voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een auditieve beperking, doen niet mee met ons samenwerkingsverband, maar er zijn wel afspraken gemaakt met betrekking tot de ondersteuning. Bea van Burgsteden ging het gesprek aan met Marieke de Vries-Hofman, teamleider Auris dienstverlening cluster 2, om de veranderingen in kaart te brengen.

 

Marieke de Vries-Hofman is teamleider dienstverlening cluster 2 van de Koninklijke Auris Groep. Als vast contactpersoon coördineert ze overstijgende zaken met betrekking tot de Ambulante Begeleiding. De uitvoering ligt in handen van de Ambulant Begeleiders (AB’ers). In elk gebied werken AB’ers, die voor ouders en scholen het aanspreekpunt zijn.

 

“Hier gaat wat in veranderen”, vertelt Marieke. “Waar voorheen in het werkgebied van Profi Pendi de organisaties Kentalis en Auris actief waren, zal in de toekomst de AB-ondersteuning door Auris verzorgd worden. In de overgangsperiode van twee jaar (tot augustus 2016) rondt Kentalis haar werkzaamheden af en draagt, indien nodig, de leerlingen over aan Auris.”

“Bestaande arrangementen worden overgenomen en blijven in de overgangsperiode geldig.

Voor nieuwe aanvragen voor kinderen met TOS of een auditieve beperking zijn de indicatiecriteria en de toelaatbaarheid hetzelfde gebleven. Ook blijft de mogelijkheid bestaan om consultaties aan te vragen.

Nieuw is dat er arrangementen worden afgegeven. De Commissie van Onderzoek (CvO) bepaalt welk arrangement een leerling krijgt: intensief, medium of licht. Alleen leerlingen met een intensief arrangement mogen naar het speciaal onderwijs. Leerlingen met een medium of licht arrangement krijgen ambulante begeleiding van Auris op de reguliere school.”

 

“Ook de werkwijze verandert. Waar voorheen de AB’er van Auris als spin in het web de contacten onderhield, met bijvoorbeeld de logopedisten, is dat in nieuwe situaties niet meer vanzelfsprekend.  De inzet van Auris is voortaan explicieter gericht op inzet van cluster 2 expertise. De school is leidend en heeft de eindverantwoordelijkheid. Dit betekent onder meer dat de Intern Begeleider (IB’er) op een school voortaan de regiehouder is. Deze nodigt ouders, leerkracht en AB’ers uit voor een gesprek.”

“Elke school zal dit op geheel eigen wijze aanpakken. Maar de uitkomst is overal hetzelfde: dat wat de leerling nodig heeft, gaan we bieden in goed overleg met de betrokkenen. Ouders spelen hierin een heel duidelijke rol. De doelstellingen worden in het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschreven. Gaandeweg gaan we de afspraken van het OPP na en vindt er terugkoppeling plaats in uren en kwaliteit.”

 

“Deze veranderingen worden niet van de ene dag op de andere zomaar doorgevoerd. Er is een overgangsperiode. En deze is van groot belang. Het geeft ons de gelegenheid om samen met partners, scholen, ouders en het samenwerkingsverband de inzet te optimaliseren. Daar waar het goed ging, gaat het dan misschien nog beter en daar waar het minder goed ging, zullen verbeteringen moeten komen. Passend onderwijs zien wij daarom als kans om nóg specifieker dat te bieden wat een kind met TOS of auditieve beperking nodig heeft. Het biedt de gelegenheid om intensieve zorg dichterbij huis te brengen.”

“Ook zorgt het ervoor dat we kritisch naar de toekomst kijken. Daarbij denken we aan schooloverstijgend werken. We willen namelijk dat scholen intensiever gaan samenwerken. De uitdaging kan bijvoorbeeld zijn om meerdere leerlingen met een medium arrangement te clusteren en van voorzieningen te voorzien.”

WAT KAN AURIS BETEKENEN VOOR JOU?

 

Auris is er voor kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS), of voor dove of  slechthorende kinderen.

 

Consultaties en Advies

Scholen voor regulier onderwijs, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen bij Auris een consultatie aanvragen. Een deskundige van Auris gaat na een observatie in op hulpvragen van een kind, de leerkracht  en/of andere betrokkenen en bespreekt de bevindingen met de aanvrager van de consultatie. Het gaat hier om één tot drie bezoeken. Daarna geeft de deskundige advies over een eventueel vervolgtraject.

Meer over consultatie en advies >

 

Aanvraag voor een arrangement

Voor kinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) en dove en slechthorende kinderen kunt u een arrangement aanvragen. Neemt u contact op met het aanmeldpunt: telefonisch of via de site: www.auris.nl.

Een trajectbegeleider ondersteunt u bij uw aanvraag en dossiervorming. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 

Deskundigheidbevordering

Voor training, cursussen , workshops en voorlichtingen kunt u terecht bij ons cursuscentrum

www.auris.nl.

 

Contactgegevens:

Auris-consulent OEC De Evenaar

Lia van den Brink

l.vd.brink@auris.nl

06-42429701

 

Auris-consulent  OEC  De Wenteltrap

Ineke van Dillen

i.v.dillen@auris.nl

06-26322172

 

Auris-consulent OEC de Brug

Ineke van der Heijden

i.vd.heijden@auris.nl

06-28560253

 

Anneke Eshuis

Auris-consulent OBS De Wissel

a.eshuis@auris.nl

06-12996255

 

Kantooradres:

Auris Dienstverlening Utrecht e.o.

Santa Cruzdreef 30

3563 VJ Utrecht

030-2612404

 

Auris Cursuscentrum:

Agavedreef 92

3563 VJ Utrecht

030-2660875

 

BEKOSTIGING


Om de ondersteuning in materiële en personele zin voor de leerling en de school passend in te richten, stelt Auris in het schooljaar 2014-2015 middelen ter beschikking aan de reguliere school. Voor elke zittende leerling die op 1 augustus 2014 vanuit Auris ondersteuning ontvangt, is 80% van het voormalige schooldeel van de personele en materiële middelen beschikbaar. De middelen worden beschikbaar gesteld aan het schoolbestuur.

Marieke: “De bekostiging vanuit Rotsoord/Kentalis wordt anders vormgegeven. Zij nemen in sommige gevallen de hele begeleiding op zich, wat anders kan zijn dan in het verleden was, maar er is altijd overleg mogelijk.”


Bron: ‘Kaders en financiële afspraken bij onderwijsarrangementen Cluster 2’, van Auris.

Alle interviews met AB'ers Cluster 2

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: