“In overleg kijken we samen met ouders waar het kind bij gebaat is”

Intern Begeleider PSZ Houten over haar rol binnen passend onderwijs


Al voordat een kind vier jaar is, kunnen er zorgen rondom het kind zijn. De ontwikkeling loopt achter, het kind laat opmerkelijk gedrag zien of spreekt nog maar een paar woordjes. Bij de peuterspeelzalen (voorheen Peuterschool Houten) van KMN Kind & Co in Houten is Marion Piersma in dienst als Intern Begeleider (IB’er). Zij kan meekijken als er zorgen zijn rondom een kind.

 

 

Marion Piersma vertelt: “In Houten hebben wij twaalf peuterspeelzaallocaties. Als er zorgen zijn rond een kind, word ik er als IB’er bij betrokken. In 2016 bijvoorbeeld hebben circa 700 kinderen bij ons gespeeld. Er waren bijna 60 kinderen waar zorgen over genoemd werden. Bij die kinderen is ofwel onderzoek gedaan (onder meer bij het Audiologisch Centrum, het WKZ en Youké) en/of is ondersteuning door externen geboden (Auris, Youké, Sociaal Team, Centrum voor Jeugd en Gezin, maatschappelijk werk etc.). De meeste zorgen waren er op het gebied van de spraak-taalontwikkeling. Maar werden ook vragen gesteld over gedrag, contact maken en over ontwikkeling op andere gebieden dan spraak-taal.”

 

 “Wanneer een kind bij mij genoemd wordt, help ik bijvoorbeeld bij het zorgtraject richting nader onderzoek. Leidster en ik zorgen samen voor een heldere probleemformulering. Meestal doe ik dan een observatie, die met de ouders besproken wordt. Daarna volgt contact met de jeugdarts van de GGD. Deze kan stappen zetten tot nader onderzoek of ondersteuning door externen. De lijnen met de jeugdartsen zijn kort en we houden elkaar goed op de hoogte. Informatie-uitwisseling en overleg met instanties als Auris, Youké, Sociaal Team, Veilig Thuis, Altrecht en logopedisten is er ook regelmatig. Al dit overleg doe ik uiteraard alleen als ouders er toestemming voor hebben gegeven.”

 

“Wanneer er vragen zijn over de passende plek in het onderwijs, schakel ik, natuurlijk ook weer met toestemming van de ouders, een deskundige in. Soms is dat de IB’er van de bedoelde basisschool, soms is dat de Collegiaal Consulent van het Onderwijs Expertise Centrum van Profi Pendi. De IB’er of de Collegiaal Consulent observeert het kind op onze groep. In een Multi Disciplinair Overleg (MDO) wat ik leid, bespreken we samen met ouders en degene die het kind geobserveerd heeft, wat een passend aanbod in het onderwijs zou zijn. Het heet niet voor niets multi-disciplinair, want vaak is de jeugdarts bij het MDO betrokken en regelmatig zijn er anderen bij, zoals medewerkers van het Sociaal Team en andere instanties die ik eerder noemde.”

 

“In een enkel geval geven we het advies het kind op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of op een school voor speciaal onderwijs (SO) aan te melden. Van deze gesprekken maak ik een verslag en ik informeer alle betrokkenen over de vervolgstappen. In het geval van plaatsing op een SBO heb ik ook een taak bij de aanmelding.”

“Deze mogelijkheid tot overleg met basisscholen en Profi Pendi gebruiken we steeds vaker, omdat in Houten de afspraak met de basisscholen is dat wij, bij een vermoeden dat extra zorg in het onderwijs gewenst zal zijn, tijdig contact opnemen met de bedoelde basisschool. Waar er in 2015-2016 vier MDO’s zijn geweest, waren het er in het schooljaar erna dertien. Veel ouders waarderen het dat we op deze manier meedenken.”

 

“Ik merk dat het soms even tijd nodig heeft voor ouders om te accepteren dat hun kind niet gebaat is bij onderwijs op een reguliere basisschool. Dat kan ik heel goed begrijpen. Daarom zijn er soms meerdere gesprekken nodig. Hier nemen we dan ook bewust de tijd voor. We maken het ook mee dat ouders niet meegaan in ons advies (bijvoorbeeld om naar het SBO te gaan). Onze MDO’s bleken in die gevallen toch waardevol, omdat de basisschool hierdoor zoveel mogelijk in kon springen op wat het kind nodig had.”

WIE IS MARION PIERSMA?

 

Marion Piersma is orthopedagoge, werkte negen jaar als leidster op een peutergroep en zette in 2007 samen met een collega de eerste VVE-groep in Houten op. Dit is een groep waar extra aandacht geschonken wordt aan taalontwikkeling. Sinds 2011 is ze Intern Begeleider bij Peuterschool Houten. En nu is ze dat bij Kind & Co.

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: