“We worden steeds vaker preventief betrokken als er zorgen zijn om een leerling”

Martine Vader over haar werk als leerplichtambtenaar

 

Het beeld van een leerplichtambtenaar is die van een nors kijkende, ietwat fronsende man die er streng op toeziet dat de wet wordt nageleefd. Voor mij zit een jonge, sprankelende vrouw die zich zeker met de wet bezighoudt, maar de focus vooral legt op preventief werken. Het is Martine Vader, leerplichtambtenaar in Nieuwegein. Zij legt ons uit wat haar werk inhoudt.

 

“Natuurlijk hanteren we de wet. We controleren of leerplichtige kinderen (tussen de 5 en 18 jaar) ingeschreven staan op een school en of ze de school regelmatig bezoeken. Mijn collega’s en ik proberen elk jaar op elk van de 26 scholen voor primair onderwijs langs te gaan. Maar het werk is breder dan dat. Wij komen in beeld als bijvoorbeeld ouders, scholen, Raad van de Kinderbescherming, politie of wijkmanagers contact met ons opnemen met zorgen over schoolverzuim of mogelijk schooluitval. Wij kunnen hen van advies voorzien en spelen in bepaalde gevallen een bemiddelende rol. Een voorbeeld daarvan is als een leerling beginnend verzuim laat zien of vaak te laat komt. Met elkaar kijken we dan wat hiervan de reden is en wat er nodig is om weer goed naar school te komen. Soms lukt het voor een school niet langer om een leerling qua gedrag in de klas te houden. We worden hierover door school, maar soms ook door ouders zelf, benaderd voor advies. Samen met ouders en school gaan we dan in gesprek om mee te denken over een oplossing.”

 

“Als er schoolverzuim of -uitval dreigt, gaan we met de school en met ouders om tafel. Bij het voortgezet onderwijs gaan we ook met de leerling zelf in gesprek. We zijn een neutrale partij en denken mee in het vraagstuk en de oplossingsmogelijkheden. We merken dat wij soms net even andere vragen stellen dan scholen en dat dit tot een ander gesprek kan leiden. ”

 

Naast advies en bemiddeling hebben leerplichtambtenaren een heel duidelijke schakelfunctie. Ze zijn de schakel tussen de vele ketenpartners die bij een gezin betrokken zijn. Denk aan schoolmaatschappelijk werk, Geynwijs en school. Ze werken ook samen met SAVE, wat staat voor Samen Veilig (voorheen Bureau Jeugdzorg), de GGD (met name bij ziekteverzuim) en de Collegiaal Consultanten van het Expertisecentrum.

 

Martine concludeert: “Sinds passend onderwijs en de transitie jeugdzorg zijn mijn werkzaamheden nauwelijks veranderd. We zien wel dat we steeds meer preventief betrokken worden bij kinderen. Daar zijn we heel blij mee. We merken dat er meer contact is met de Collegiaal Consultanten en dat Intern Begeleiders vaker het initiatief nemen voor een preventief Multi Disciplinair Overleg (MDO), waar wij vanuit preventief kader ook bij kunnen aanschuiven. Je weet op die manier al in een vroeg stadium wie er betrokken zijn bij een gezin. Dat heeft als voordeel dat er korte lijnen zijn, je transparant kunt werken en er eerder een plan van aanpak ligt, waarin breder gekeken wordt naar de problematiek. Ook de andere kinderen in het gezin willen we in beeld krijgen, om te beoordelen of het om ‘kindproblematiek’ of ‘gezinsproblematiek’ gaat, want mogelijk kun je het hulpaanbod combineren. Zo kom je tot ‘1-gezin-1-plan’.”

 

“Een mooi voorbeeld is dat van een jonge leerling bij wie het op school mis dreigde te gaan. Hij viel op door zijn gedrag en was al een paar keer op verzoek van school door zijn ouders van school gehaald omdat het niet meer ging. School had al veel geprobeerd en was handelingsverlegen. School heeft hem laten observeren in de klas om meer zicht te krijgen op zijn gedrag. Daarna heeft school een MDO georganiseerd en samen met alle partijen zijn we tot een passende oplossing gekomen. Deze leerling is nu tijdelijk in een kleine groep op de Evenaar geplaatst ter observatie, om erachter te komen wat er achter het gedrag zit. Daarna kunnen vervolgstappen gemaakt worden: gaat het kind bijvoorbeeld naar BOCS, speciaal onderwijs of volgen er mogelijk andere stappen. Het is mooi dat je maatwerk kunt leveren, maar ook mooi om te zien wat een MDO op kan leveren.”

VRIJSTELLINGEN

Leerplichtambtenaren denken ook mee over verlofaanvragen. Vragen ouders verlof aan voor korter dan tien schooldagen, dan beslist de school hierover. De schooldirecteur geeft de toekenning of afwijzing van het verlof schriftelijk door aan ouders/verzorgers. Leerplichtambtenaren geven ook vrijstellingen af als dat nodig is. Denk aan kinderen die niet leerbaar zijn, kinderen die in het buitenland naar school gaan of vanwege religie of levensovertuiging niet naar school gaan. Deze vrijstellingen van de leerplicht worden meestal voor een schooljaar afgegeven.

THUISZITTERS EN 'ABSOLUUT VERZUIM'

Eén van de doelen van Passend Onderwijs is om geen thuiszitters meer te hebben. In de Lekstroom gemeenten geldt de volgende definitie: 'Leerlingen die ingeschreven zijn op school, maar langer dan 4 weken helemaal thuiszitten.'

 

Daarnaast is er ‘absoluut verzuim’. Absoluut verzuim is als leerlingen wel leerplichtig zijn, maar niet op een school staan ingeschreven en dus niet naar school gaan. Een derde groep zijn leerlingen die zijn vrijgesteld van de leerplicht. Deze vrijstelling vindt plaats op basis van een specifieke situatie, zoals een ernstige, meervoudige handicap.

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: