Zeer moeilijk lerend kind in het regulier onderwijs

Een interview met de coördinator van ‘de onderwijsbegeleiders’, Rosemarie Heus

 

“Vanuit de ABDienst ZML Utrecht zijn wij met de komst van passend onderwijs gestart onder de nieuwe naam ‘De OnderwijsBegeleiders’ onderwijskundig adviseurs met ZML-expertise (voor kinderen die zeer moeilijk leren).” Rosemarie Heus vertelt: “Wij bieden ondersteuning aan de school en de leerkracht die een ZML-kind op school hebben en adviseren op maat. Hierbij werken wij samen met verschillende professionals. Niet meer onder de noemer ‘ambulante dienst’, omdat dit vaak verward werd met de ambulante dienst vanuit de zorg. We noemen ons nu ‘OnderwijsBegeleiders’, omdat dat is wat wij doen. Ik vervul hierbij ook de rol van coördinator.”

 

Waarom zou je die ondersteuning voor een Zeer Moeilijk Lerende leerling van ons willen krijgen?
Wij kunnen natuurlijk zelf allerlei redenen aanvoeren, maar als je de informatie krijgt van scholen waar wij al ondersteuning bieden, geeft dat waarschijnlijk een objectiever beeld. Dat is dan ook wat wij gevraagd hebben en wij willen hun visie met jullie delen. Klik hier om daarover te lezen.

Wie wij zijn, wat wij doen en hoe wij werken kun je allemaal lezen op onze website.

 

Maar wat is het dan precies wat een OnderwijsBegeleider doet? “Na een intake waarin wij met school afstemmen wat de ondersteuningsvraag is, observeren wij in de klas en adviseren school hoe hij/zij het onderwijs voor deze leerling zo passend mogelijk in kan vullen in deze klas, bij deze leerkracht. Daarnaast ondersteunen wij de school om de ontwikkeling van deze leerling goed te volgen, we kijken naar de doelen die belangrijk zijn in deze fase, welke materialen er gebruikt kunnen worden, en geven sturing aan de samenwerking met externe partijen waar de school vaak mee te maken krijgt. Voor ons is dat dagelijkse praktijk maar voor de meeste scholen is het vaak een eerste kennismaking met een ZML-kind dat op het regulier onderwijs blijft. Zij komen voor vele vraagstukken te staan en wij kunnen hen daar vaak al op voorbereiden door aan te geven wat in welke fase van de ontwikkeling nodig is. Ook weten wij vaak wat valkuilen kunnen zijn en kunnen daar vooraf op anticiperen.” Wij bieden ondersteuning onder meer bij het opstellen van het handelingsplan, begeleidingsplan en ontwikkelingsperspectief. Maar allemaal vanuit de hulpvraag van de school.”

 

“Ouders brengen hun kind niet zomaar naar het regulier onderwijs. Ze doen dit omdat ze willen dat hun kind integreert in de samenleving. Het is daarom niet de bedoeling een zeer moeilijk lerend kind elke dag twee uur uit de groep te halen. Als OnderwijsBegeleiders adviseren wij daarom ook over zaken als: ‘hoe krijg je bepaalde doelen voor elkaar IN de groep’. De leerkracht is daarbij de bindende factor. Hij/zij heeft de verantwoordelijkheid, zet de lijnen uit en stuurt een eventuele ondersteuner, die er is van uit ZIN (Zorg in Natura) of PGB (Persoons Gebonden Budget), aan. Belangrijk is dat school de regie houdt, want school is verantwoordelijk voor het onderwijs. Een ondersteuner vanuit ZIN of PGB is er voor de verzorging van een leerling. De leerkracht en de begeleiders - vanuit school is dat vaak een klassenassistent, en vanuit ouders de zorgondersteuner - moeten niet naast elkaar werken, maar mét elkaar. Ons doel is ervoor te zorgen dat de leerling zoveel mogelijk zónder zorgondersteuning kan. Terwijl inzet van een klassenassistent, die vanuit onderwijskundige kant kan kijken, nog wel nodig kan zijn. Dat blijft het doel: onderwijs volgen in het regulier onderwijs om zo een zelfstandig en sociaal geïntegreerd persoon te worden. Dat is een win-winsituatie voor alle betrokkenen.”

 

“Wij werken met uitvoeringsovereenkomsten (UVO’s). In samenspraak met, meestal de Intern Begeleiders, bespreken wij de ondersteuningsbehoeften van de scholen. Wij zijn gericht op de leerkracht, komen in de school en observeren in de klas. School kan de keuze maken of zij willen dat wij onze tijd besteden aan de verslagen van overleggen of dat wij extra in de klas komen en ondersteunen bij het invullen van de specifieke leerlijnen. Ons doel is onze expertise bij de scholen brengen.

 

“Als onderwijsbegeleiders komen we ook in beeld als er een Multi Disciplinair Overleg (MDO) gevoerd gaat worden. Maar soms komen ouders een leerling bij een school melden zonder dat daar een MDO voor wordt gevoerd. Bij kinderen die voor het eerst naar school gaan, zouden wij nog liever zien we dat we al een half jaar ervoor erbij betrokken worden: het moment waarop ouders de keuze gaan maken tussen een ZML-school en een reguliere school. Zodat we op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal kunnen kijken wat een kind al kan en zo, door het juiste ontwikkelingsniveau van het kind te weten, bij de start van de basisschool kunnen zorgen dat de school goed geïnformeerd is met wat de leerling kan en wat de doelen zijn waar je je op moet richten. Meestal ontdekken de leerkrachten dan dat de doelen op een heel ander vlak liggen dan zij vooraf hadden ingeschat. Stapje voor stapje stellen we de doelen dan gezamenlijk bij.”

“De ZML-leerling heeft ook extra ondersteuning nodig. Ook dat is vaak nieuw voor de school en de leerkracht. Ouders hebben soms al een ondersteuning voor de zorg, gefinancierd door de gemeente. Maar ook voor het onderwijs moet er extra begeleiding komen. Vaak in de vorm van een remedial teacher of klassenassistent. Kortom, er zijn heel wat vragen en keuzes waar je als school voor komt te staan. Wij kunnen daarin een goede partner zijn om mee te denken en richting te geven. Kiezen ouders voor regulier onderwijs? Dan is het belangrijk dat elke speler open communiceert over de verwachtingen en de mogelijkheden. Plaatsing binnen regulier onderwijs kan… als datgene er is wat je nodig hebt. Met de focus op de toekomst. Bijstellen van verwachtingen is soms nodig. Daarom bekijken wij per jaar of dit de juiste plek is voor deze leerling, maar houden we de focus op de lange termijn met het doel dat het kind zich ontwikkelt tot een evenwichtig en zelfstandig en gelukkig persoon!”

GOED IN JE VEL ZITTEN

“Om een leerling op een reguliere school goed te volgen, gebruiken we vijf doelen. Maar om goed te kunnen ontwikkelen, zijn de doelen ‘leren leren’ en de ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’ van groot belang. De andere doelen (rekenen en mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden) zetten we vaak in als middel. Het belangrijkste is namelijk dat een kind goed in zijn vel zit en voor zichzelf kan zorgen. We moeten ons steeds blijven afvragen waarom wij een kind iets willen leren. Wat kan hij/zij ermee als hij/zij straks volwassen is? Hoe kan het zich in deze maatschappij redden? Deze leerling heeft er waarschijnlijk meer aan te weten hoe hij de informatie bij een bushalte moet interpreteren dan dat hij op AVI 9 niveau leest, maar niet weet wat hij leest en hoe hij het toe moet passen."

CV ROSEMARIE HEUS

Rosemarie Heus begon in 1976 als kleuterjuf op een school in Lombok in Utrecht. “We waren een onderwijsvoorrangschool, waar de eerste buitenlandse kinderen heengingen.” Als ze in 1983 haar eerste zoon krijgt, gaat ze parttime werken. “Ik zette een stimuleringsklas op voor kinderen met een taalachterstand en voor buitenlandse kinderen. Nadat ik dit een aantal jaar gedaan had, ben ik weer les gaan geven in de onderbouw en deed ik RT-werkzaamheden. Ik werkte 21 jaar op deze school toen ik in 1997 de overstap maakte naar IJsselstein, om daar met een aantal collega’s KBS de Ark op poten mocht zetten. Werk dat ik als heel plezierig heb ervaren, omdat je vanuit niets iets nieuws op mocht bouwen. Niet lang daarna, de school was inmiddels een flink grote school geworden, stond ik niet meer voor de klas, maar voerde ik RT/IB-werkzaamheden uit. Eerst in de hele school en later de onderbouwgroepen.”

In 2008 gaat ze een andere uitdaging aan door bij REaCtys aan de slag te gaan. Hierover en over de Onderwijsbegeleiders lees je meer in het hoofdartikel. Toen ReaCtys stopte, is Rosemarie - naast  haar werk voor de Onderwijsbegeleiders - gestart met haar eigen bedrijf: Heus!... het kan. Het is de passende naam van het bedrijf van Rosemarie Heus. Want heus, een leerling met een beperking kan binnen het regulier onderwijs tot zijn recht komen.

INFO

De onderwijsbegeleiders

Attleeplantsoen 39

3527 BA Utrecht

030-2936351

www.onderwijsbegeleiders.nl

 

MEER OVER DE ONDERWIJSBEGELEIDERS:

Lees nog een interview met Rosemarie Heus

Interviews met AB'ers Cluster 3

 

 

 

 

 

Interviews met AB'ers Cluster 4

 

 

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: