BEZWAAR EN BEROEP

 

Als geen overeenstemming wordt bereikt over een passend ondersteuningsaanbod voor de leerling, staan voor ouders diverse wegen open om daarover een onafhankelijk oordeel te verkrijgen. Dit varieert van bemiddeling tot formeel juridische procedures. De mogelijkheden staan vermeld op onze website.

  • Als ouders het niet eens zijn met de conclusies van het MDO, of als de school een verzoek van de ouders om MDO over hun kind afwijst, kunnen zij vragen om bemiddeling door het samenwerkingsverband;
  • Als tussen ouders en school een ernstig geschil is ontstaan, kan via het samenwerkingsverband een onafhankelijke, gecertificeerde mediator ingeschakeld worden;
  • Als het gaat om (plaatsing op) een school voor SO, kan ook een beroep gedaan worden op bemiddeling door een onderwijsconsulent van de landelijke Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders (SOSO, zie www.onderwijsconsulenten.nl), of bemiddeling door het landelijke project Gedragswerk (zie www.gedragswerk.nl);
  • Als ouders het niet eens zijn met weigering tot plaatsing van de leerling op een basisschool, of met een voorgenomen besluit tot verwijdering van de leerling, kan bezwaar worden gemaakt bij het bevoegd gezag van de school. Ouders kunnen hierbij een oordeel vragen van de landelijke Geschillencommissie passend onderwijs (zie www.onderwijsgeschillen.nl), of van het College voor de Rechten van de Mens (commissie gelijke behandeling, zie www.mensenrechten.nl);
  • Als ouders het niet eens zijn met een besluit van het SWV over de toelaatbaarheid van de leerling tot SBO of SO, kan bezwaar gemaakt worden bij het bestuur van het SWV. Het SWV heeft een onafhankelijke bezwaaradviescommissie ingesteld, die advies uitbrengt alvorens het bestuur een besluit neemt over het bezwaar;
  • Als ouders het niet eens zijn met het besluit van het samenwerkingsverband op het bezwaar, kunnen zij daartegen in beroep gaan bij de bestuursrechter.

 

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: