FORMULIEREN

WERKWIJZE

Kinderen moeten onderwijs krijgen dat bij hen past. Alle scholen bieden een basis onderwijsaanbod, daar hoort ook ondersteuning bij. Die 'basisondersteuning' moet natuurlijk wel op orde zijn. Hierbij wordt uitgegaan van de criteria die de Inspectie van het Onderwijs hanteert.

 

De leerkrachten zullen ook ondersteuning moeten bieden aan kinderen die wat extra's nodig hebben. Er moeten dan keuzes gemaakt worden wat betreft de mogelijkheden in de groep en in de school. Het kan altijd beter, daarom zullen schoolbesturen investeren in het professionaliseren van de leerkrachten om steeds meer zelf, in de school, te kunnen doen aan preventie en ondersteuning.

 

AANMELDEN VANUIT SCHOOL

 

Als de basisschool en de ouders samen tot de conclusie komen dat er meer ondersteuning nodig is dan de school kan bieden, vragen ze bij het onderwijs expertise centrum (OEC) een multidisciplinair overleg (MDO) aan. Dat doet de school, altijd in overleg met de ouders. In zo'n overleg gaan ouders, leerkracht en intern begeleider in gesprek met één of meer externe deskundigen.

 

Uit een MDO komt een advies dat de school, ouders en eventueel andere deskundigen uit kunnen voeren.

Wanneer voor een kind regulier basisonderwijs niet de meest passende plek blijkt te zijn, zal de school waar het kind is aangemeld of is ingeschreven een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) tot speciaal (basis) onderwijs aanvragen bij Profi Pendi.

Op basis van het advies van deskundigen, beslist Profi Pendi of een TLV wordt afgegeven.

Hieronder brengen we de werkwijze in beeld. Klik op de afbeelding voor een grotere versie. Klik hier voor een download.

CONTACTGEGEVENS

COLLEGIAAL CONSULTANTEN

 

>>> WIE IS WIE?

ONDERSTEUNINGS-NIVEAUS IN RELATIE TOT MDO'S

(klik voor vergroting)

Klik hier voor een download. 

AANMELDEN BIJ SBO OF SO VAN KINDEREN DIE NOG GEEN ONDERWIJS VOLGEN

 

Soms is al voordat een kind vier jaar wordt duidelijk, dat het zoveel gespecialiseerde ondersteuning nodig heeft, dat een reguliere basisschool dat waarschijnlijk niet kan bieden.

In dat geval kunnen de ouders hun kind rechtstreeks aanmelden bij een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO) die passend is.

De school voor SBO of SO bekijkt dan of zij inderdaad tegemoet kan komen aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind.  In principe wordt daarover een MDO gevoerd met de ouders en de voorschoolse voorziening.

 

Daarvoor hebben zij nodig:

  • als het kind een voorschoolse voorziening bezoekt, een verslag van die instelling over hun ervaringen met het kind;
  • indien beschikbaar, rapportage van eerdere onderzoeken en/of behandelingen;
  • zo nodig zal de school voor SBO of SO zelf nog nader onderzoek doen.

Als de conclusie is dat het kind op de betreffende school voor SBO of SO geplaatst kan worden, vraagt die school bij Profi Pendi een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan. Het is ook mogelijk dat de voorschoolse voorziening zelf deze aanvraag in Kindkans zet.

Op het aanvraagformulier van de TLV hoeven dan alleen handtekeningen van de ouders en de school voor SBO of SO te staan.

In een bijlage moet de school voor SBO of SO aantonen dat tenminste twee wettelijk verplichte deskundigen positief over de toelaatbaarheid hebben geadviseerd.

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

ontwerp: